Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności 2018 r.

Treść strony

 • logo-mazowsze

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych - 10 stycznia 2018 r. WORD w Ciechanowie

 

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie organizuje spotkanie informacyjne adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27 i dotyczyć będzie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Informacja z dnia 03.01.2018 r.


 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Informacja z dnia 03.01.2018 r.


 

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BABOSZEWO OBOWIĄZUJĄCY OD 01 STYCZNIA 2018 R.

 • SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BABOSZEWO...

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

„IV Bieg Powstania Styczniowego, bieg charytatywny w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”

 • „IV Bieg Powstania Styczniowego, bieg charytatywny w...

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 • FiRR - logo

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację nowego Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, który  rozpoczął się 01.01.2018 i będzie trwał do 31.12.2019. 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego, w tym:

 • 65 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 7 osób ze stopniem znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburz. psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Informacje szczegółowe o projekcie, a także ulotka dostępne poniżej.

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół  Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 09.01.2018 r.


 

 • funduszeeu_logo_d

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego
oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających
  im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie
  na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Informacja z dnia 12.01.2018 r.


 

 • Zaproszenie - MODR

Informacja z dnia 12.01.2018 r.


 

 • logo LRD

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=81b9229e28&&c=9ac7ead8

Informacja z dnia 22.01.2018 r.


 

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Informacja z dnia 23.01.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 26.01.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 25.01.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 26.01.2018 r.


 

 • UGB

W dniu 29.01.2018 r. Kasa Urzędu Gminy w Baboszewie będzie czynna do godz. 12.00

Informacja z dnia 29.01.2018 r.


 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). 
 
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

 • Plakat_Profil Zaufany

Informacja z dnia 01.02.2018 r.


 

 • bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY  - UPADKOM ZAPOBIEGAMY” 

Już po raz VIII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych. 

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania- upadkom osób.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych ( I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VII ). 
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice,  na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom-upadkom osób.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r; decyduje data wpływu/złożenia pracy. 

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w:
PT KRUS Płońsk
Ul. Zajazd 
09-100 Płońsk
Tel 23 6640417

Informacja z dnia 02.02.2018 r.


 

 • zaproszenie na szkolenie - MODR

Informacja z dnia 02.02.2018 r.


 

 • Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • Przegląd Piosenki i Poezji Abstynenckiej - plakat

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Glinojecku, we współpracy z Grupą AA „ABBA” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck organizuje Przegląd Piosenki i Poezji Abstynenckiej. Przegląd ma zasięg ogólnopolski i odbędzie się 25 sierpnia 2018 roku.
Celem przeglądu jest:

•          umożliwienie prezentacji twórczości związanej z abstynencją;

•          popularyzacja twórczości abstynenckiej;

•          promowanie trzeźwego stylu życia;

Osoba, która wyraża chęć wzięcia udziału w przeglądzie musi przesłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, tytuły utworów, które będą prezentowane na przeglądzie) na adres e-mailowy: lwroblewski@e-glinojeck.pl do dnia 31 marca 2018 r. Zakwalifikowane do przeglądu zostaną tylko te osoby, które zaprezentują utwory o tematyce abstynenckiej (piosenki, wiersze). Łączny czas na przedstawienie maksymalnie dwóch utworów nie może przekraczać 15 minut.

W załączeniu REGULAMIN przeglądu piosenki i poezji abstynenckiej.

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin w km od 0+000 do km 12+713".

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie informuje przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej o zobowiązaniu do dokonywania wpłat na fundusze promocji zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160).

 • Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na...

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • RGB_Utworz_podpisz_i_przeslij_JPK_VAT

JPK dla mikroprzedsiebiorców, pierwszy obowiązkowy plik już 26 lutego

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Pliki JPK_VAT przesyłamy do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wielkimi krokami zbliża się już termin na złożenie pierwszego obowiązkowego pliku, tj. 26 luty 2018 r. (25 luty wypada w dzień wolny od pracy).

Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną ułatwiającą mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT oraz przygotowała szereg darmowych narzędzi, które mogą pomóc przedsiębiorcom w wywiązaniu się z nowego obowiązku.

Dyżury JPK_VAT w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płońsku, w poniższych terminach:

 • soboty 17 i 24 lutego 2018r. w godz. 9.00 – 13.00,
 • 14-23 luty 2018r. w standardowych dniach i godzinach pracy.

W ramach dyżurów będzie można m.in. uzyskać informację nt. składania JPK_VAT oraz potwierdzić Profil Zaufany (eGO), który służy m. in. do uwierzytelniania przesyłanych plików.

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 15.02.2018 r.


 

Nabór wniosków o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Baboszewo

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że w 2018 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap”

W związku z powyższym mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zainteresowani usunięciem w 2018 roku azbestu ze swoich posesji powinni złożyć do Urzędu Gminy Baboszewo wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 20 lutego 2018 roku do 2 marca 2018 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów demontażu wraz z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baboszewo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Krysiak, tel. (23) 66 11 091 wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl

Informacja z dnia 20.02.2018 r.


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

·         w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

·         w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacja z dnia 20.02.2018 r.


 

 • nfz_logo_A_kolor

Profilaktyczne Programy Zdrowotne finansowane przez NFZ na terenie powiatu płońskiego

Uprzejmie informujemy o realizowanych na terenie powiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badania przesiewowe można wykonać w ramach następujących programów profilaktycznych:

 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy,
 2. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,
 3. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
 4. Program profilaktyki gruźlicy.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/

Informacja z dnia 22.02.2018 r.


 

 • MUW w Warszawie - logo

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 2,5 i PM 10) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do 23 lutego br.

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza -KOMUNIKAT

Informacja z dnia 23.02.2018 r.


 

Dzień Kobiet - Życzenia

 • dzień kobiet

Informacja z dnia 08.03.2018 r.


 

11 marca Dzień Sołtysa - Życzenia

 • dzień sołtysa życzenia

Informacja z dnia 09.03.2018 r.


 

MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku wraz z ARiMR Biuro Powiatowe w Płońsku zaprasza na szkolenie z zakresu płatności bezpośrednich i zasad przyznawania w roku 2018 oraz aplikacji e-wniosek Plus. Szkolenie odbędzie się 16.03.2018 w Urzędzie Gminy Baboszewo o godz. 10:00

 • MODR 16.03.2018

Informacja z dnia 12.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 19.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 16.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 21.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna (szkolenie)

Informacja z dnia 20.03.2018 r.


 

 • Wybierz PFR_PP

Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017 r.

 • Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.
 • PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
 • Dzięki PFR roczny PIT złożysz szybko i pewnie, bo znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym składaniu deklaracji podatkowej. 

Co to jest PFR

PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które proponuje ci urząd skarbowy. Może to być:

 • PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia,
 • PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).

 

PFR jest przygotowany wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych. Jeśli z niego skorzystasz, to sprawdź poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu. Możesz je uzupełnić o:

 • ulgi i odliczenia,
 • dane OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
 • dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

Dlaczego warto skorzystać z PFR

Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów rachunkowych lub pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11).

To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

 

Jak złożyć PFR

Ze wstępnie wypełnionego PIT za 2017 r. możesz skorzystać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik nie może pobrać za ciebie PFR.

 

Jak pobrać, podpisać i wysłać PFR? Skorzystaj z instrukcji „PFR. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2017” na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 

Zachęcamy też do skorzystania z innych usług MF, dotyczących rozliczenia rocznego: 

 

Wystąp o sporządzenie twojego PIT przez urząd skarbowy (PIT-WZ)

Jeśli nie chcesz sam wypełniać rocznego PIT, może cię wyręczyć urząd skarbowy. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ – za pośrednictwem Portalu Podatkowego, bankowości elektronicznej lub systemu e-Deklaracje.

 

PIT-WZ możesz składać do 16 kwietnia 2018 r. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych e-mailowo poinformuje o sporządzeniu zeznania (na adres wskazany we wniosku). Po otrzymaniu propozycji zeznania możesz je odrzucić lub zaakceptować. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia 2018 r., będzie to oznaczać złożenie zeznania.

 

Przejdź do informacji o PIT-WZ na Portalu Podatkowym

 

1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz do 30 kwietnia 2018 r. złożyć oświadczenie PIT-OP (dostępne w formie elektronicznej i papierowej). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej OPP. W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego.

 

Przejdź do informacji o PIT-OP na Portalu Podatkowym

 

Pamiętaj! Aby skorzystać z PFR, PIT-WZ i PIT-OP nie musisz posiadać płatnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji o usługach znajdziesz na Portalu Podatkowym, www.szybkipit.pl oraz profilu SzybkiPIT na FB.

Informacja z dnia 21.03.2018 r.


 

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne

Informacja z dnia 26.03.2018 r.


 

Bezpłatne konsultacje i badanie słuchu

 • badanie słuchu

Informacja z dnia 26.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 30.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 29.03.2018 r.


 

 • szybkipit.pl

Korzystaj z ulg podatkowych i możliwości wypełnienia zeznania przez Urząd Skarbowy

Warto wiedzieć, zanim złożymy zeznanie podatkowe za 2017 rok

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy.

PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych
i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajmy, że dzięki rozliczeniu się drogą elektroniczną,
ta ważna i potrzebna inicjatywa, zajmie nie więcej niż kilka minut.

Co rocznie rośnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazują 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniach podatkowych
za 2016 rok, już ponad 81% podatników obsługiwanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz OPP, a przeciętna kwota przekazanego podatku wyniosła prawie 74,5 zł
. -  podkreśla Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące PIT-WZ znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz na kanale YouTube (https://youtu.be/nCk3L2y_i3o)

Informacja z dnia 30.03.2018 r.


 

Urząd Skarbowy
w Płońsku

INFORMACJA

 

Czwartki z PIT-em – dyżur telefoniczny pracowników urzędu skarbowego

 

W ramach zainicjowanej w dniu 1 marca 2018 roku kampanii informacyjnej Szybki PIT, zapraszamy do korzystania z dyżuru telefonicznego, w ramach którego pracownicy Urzędu będą odpowiadali na pytania dotyczące rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r.

Dyżury będą się odbywały w trzy kolejne czwartki kwietnia, tj.:

 • 12 kwietnia 2018r.,
 • 19 kwietnia 2018r.,
 • 26 kwietnia 2018r.

w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu 23 662 04 20.

 

Dla wszystkich zainteresowanych składaniem elektronicznych deklaracji, którzy mają pytania lub wątpliwości związane z sposobem przesyłania e-dokumentów, cały czas dostępny jest numer lokalnej infolinii systemu e-Deklaracje - 23 662 04 03.

 

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Krzysztof Bronowski 

Informacja z dnia 09.04.2018 r.


 

Dzień Otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Płońsku

 • Dzień Otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Płońsku

Informacja z dnia 10.04.2018 r.


 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat projektów grantowych

 • zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Informacja z dnia 13.04.2018 r.


 

 • SzybkiPIT

 

INFORMACJA

 

 

Sobota z PIT-em i inne ułatwienia dla podatników na finiszu akcji Szybki PIT

 

Przypominamy, że zbliża się 30 kwietnia, czyli ostateczny termin do złożenia deklaracji podatkowej za 2017 rok. Apelujemy, aby nie czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż trzeba się liczyć z sytuacjami nieprzewidzianymi, a nie dochowanie terminu może nas narazić na odpowiedzialność karno - skarbową.

 

Zeznanie podatkowe najlepiej wysłać przez Internet, można to zrobić również za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć w Urzędzie. Na ostatnie dni akcji PIT zaplanowaliśmy szereg działań, które mamy nadzieję pomogą Państwu szybko i prawidłowo wywiązać się z corocznego obowiązku podatkowego.

 

Wydłużone godziny składania PIT-ów

W dniach 26, 27 i 30 kwietnia zeznania roczne będzie można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płońsku do godz. 18.00.

 

Złóż PIT w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku

W dniach 26 i 27 kwietnia br. w godz. 15.00 – 18.00, zeznania podatkowe będzie można złożyć również w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Na specjalnie utworzonym stanowisku, korzystając ze wsparcia pracownika Urzędu Skarbowego, będzie można wysłać swój elektroniczny PIT za 2017r.

 

Sobota z PIT-em – 28 kwietnia 2018r.

Wszystkich podatników, którzy nie złożyli jeszcze zeznań rocznych zapraszamy do odwiedzenia Urzędu Skarbowego w sobotę 28 kwietnia br. W godz. 9.00 – 13.00 będzie można szybko i sprawnie złożyć deklarację podatkową, uzyskać fachową informację i pomoc w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego oraz dowiedzieć się jak złożyć zeznanie przez Internet.

 

30 kwietnia urna do godz. 24.00

W ostatnim dniu akcji PIT, czyli 30 kwietnia br., po zakończeniu pracy Urzędu, tj. po godz. 18.00, zostanie wystawiona urna, do której będzie można złożyć zeznanie do godz. 24.00.

 

Zastępca Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Jacek Łaska

Informacja z dnia 19.04.2018 r.


 

 • stypendia pomostowe

XVII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2018/2019

UWAGA MATURZYSTO!!!

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - następcy Agencji Nieruchomości Rolnych. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on - line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja z dnia 19.04.2018 r.


 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska