Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2018 r.

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Informacja
 • autor: Wojciech Wolder
 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Ogłoszenie dot. dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Baboszewie i terminu jego odpracowania

 • Ogłoszenie

 

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza ważne do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 23:59

 • Ostrzeżenie ws. Stopnia zanieczyszczenia powietrza
 • Ostrzeżenie ws. Stopnia zanieczyszczenia powietrza
 • Ostrzeżenie ws. Stopnia zanieczyszczenia powietrza
 • Ostrzeżenie ws. Stopnia zanieczyszczenia powietrza

 


 

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie z dnia 4 grudnia 2018 r.

 • Zarządzenie
 • autor: Barbara Kociuber, data: 2018-12-11

 

 


 

 

 

 

 

Zadbaj o bezpieczeństwo!

 • Informacja

 

Informacja z dnia 11.12.2018 r.


Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo Nr 18/2018

 • Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo 18/2018

 

Informacja z dnia 05.12.2018 r.


 • logo-mazowsze

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych - 10 stycznia 2018 r. WORD w Ciechanowie

 

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie organizuje spotkanie informacyjne adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27 i dotyczyć będzie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Informacja z dnia 03.01.2018 r.


 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Informacja z dnia 03.01.2018 r.


 

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BABOSZEWO OBOWIĄZUJĄCY OD 01 STYCZNIA 2018 R.

 • SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY BABOSZEWO OBOWIĄZUJĄCY OD 01 STYCZNIA 2018 R.

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

„IV Bieg Powstania Styczniowego, bieg charytatywny w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”

 • „IV Bieg Powstania Styczniowego, bieg charytatywny w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 • FiRR - logo

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację nowego Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, który  rozpoczął się 01.01.2018 i będzie trwał do 31.12.2019. 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego, w tym:

 • 65 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 7 osób ze stopniem znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburz. psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Informacje szczegółowe o projekcie, a także ulotka dostępne poniżej.

Informacja z dnia 05.01.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół  Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 09.01.2018 r.


 

 • funduszeeu_logo_d

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego
oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających
  im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie
  na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Informacja z dnia 12.01.2018 r.


 

 • Zaproszenie - MODR

Informacja z dnia 12.01.2018 r.


 

 • logo LRD

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=81b9229e28&&c=9ac7ead8

Informacja z dnia 22.01.2018 r.


 

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Informacja z dnia 23.01.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 26.01.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 25.01.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 26.01.2018 r.


 

 • UGB

W dniu 29.01.2018 r. Kasa Urzędu Gminy w Baboszewie będzie czynna do godz. 12.00

Informacja z dnia 29.01.2018 r.


 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). 
 
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

 • Plakat_Profil Zaufany

Informacja z dnia 01.02.2018 r.


 

 • bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY  - UPADKOM ZAPOBIEGAMY” 

Już po raz VIII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych. 

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania- upadkom osób.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych ( I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VII ). 
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice,  na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom-upadkom osób.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r; decyduje data wpływu/złożenia pracy. 

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w:
PT KRUS Płońsk
Ul. Zajazd 
09-100 Płońsk
Tel 23 6640417

Informacja z dnia 02.02.2018 r.


 

 • zaproszenie na szkolenie - MODR

Informacja z dnia 02.02.2018 r.


 

 • Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • Przegląd Piosenki i Poezji Abstynenckiej - plakat

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Glinojecku, we współpracy z Grupą AA „ABBA” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck organizuje Przegląd Piosenki i Poezji Abstynenckiej. Przegląd ma zasięg ogólnopolski i odbędzie się 25 sierpnia 2018 roku.
Celem przeglądu jest:

•          umożliwienie prezentacji twórczości związanej z abstynencją;

•          popularyzacja twórczości abstynenckiej;

•          promowanie trzeźwego stylu życia;

Osoba, która wyraża chęć wzięcia udziału w przeglądzie musi przesłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, tytuły utworów, które będą prezentowane na przeglądzie) na adres e-mailowy: lwroblewski@e-glinojeck.pl do dnia 31 marca 2018 r. Zakwalifikowane do przeglądu zostaną tylko te osoby, które zaprezentują utwory o tematyce abstynenckiej (piosenki, wiersze). Łączny czas na przedstawienie maksymalnie dwóch utworów nie może przekraczać 15 minut.

W załączeniu REGULAMIN przeglądu piosenki i poezji abstynenckiej.

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin w km od 0+000 do km 12+713".

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie informuje przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej o zobowiązaniu do dokonywania wpłat na fundusze promocji zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160).

 • Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • RGB_Utworz_podpisz_i_przeslij_JPK_VAT

JPK dla mikroprzedsiebiorców, pierwszy obowiązkowy plik już 26 lutego

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Pliki JPK_VAT przesyłamy do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wielkimi krokami zbliża się już termin na złożenie pierwszego obowiązkowego pliku, tj. 26 luty 2018 r. (25 luty wypada w dzień wolny od pracy).

Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną ułatwiającą mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT oraz przygotowała szereg darmowych narzędzi, które mogą pomóc przedsiębiorcom w wywiązaniu się z nowego obowiązku.

Dyżury JPK_VAT w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płońsku, w poniższych terminach:

 • soboty 17 i 24 lutego 2018r. w godz. 9.00 – 13.00,
 • 14-23 luty 2018r. w standardowych dniach i godzinach pracy.

W ramach dyżurów będzie można m.in. uzyskać informację nt. składania JPK_VAT oraz potwierdzić Profil Zaufany (eGO), który służy m. in. do uwierzytelniania przesyłanych plików.

Informacja z dnia 13.02.2018 r.


 

 • WCZK - logo

Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 

 

Informacja z dnia 15.02.2018 r.


 

Nabór wniosków o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Baboszewo

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że w 2018 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap”

W związku z powyższym mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zainteresowani usunięciem w 2018 roku azbestu ze swoich posesji powinni złożyć do Urzędu Gminy Baboszewo wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 20 lutego 2018 roku do 2 marca 2018 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów demontażu wraz z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baboszewo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Krysiak, tel. (23) 66 11 091 wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl

Informacja z dnia 20.02.2018 r.


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

·         w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

·         w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacja z dnia 20.02.2018 r.


 

 • nfz_logo_A_kolor

Profilaktyczne Programy Zdrowotne finansowane przez NFZ na terenie powiatu płońskiego

Uprzejmie informujemy o realizowanych na terenie powiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badania przesiewowe można wykonać w ramach następujących programów profilaktycznych:

 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy,
 2. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,
 3. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
 4. Program profilaktyki gruźlicy.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/

Informacja z dnia 22.02.2018 r.


 

 • MUW w Warszawie - logo

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 2,5 i PM 10) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do 23 lutego br.

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza -KOMUNIKAT

Informacja z dnia 23.02.2018 r.


 

Dzień Kobiet - Życzenia

 • dzień kobiet

Informacja z dnia 08.03.2018 r.


 

11 marca Dzień Sołtysa - Życzenia

 • dzień sołtysa życzenia

Informacja z dnia 09.03.2018 r.


 

MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku wraz z ARiMR Biuro Powiatowe w Płońsku zaprasza na szkolenie z zakresu płatności bezpośrednich i zasad przyznawania w roku 2018 oraz aplikacji e-wniosek Plus. Szkolenie odbędzie się 16.03.2018 w Urzędzie Gminy Baboszewo o godz. 10:00

 • MODR 16.03.2018

Informacja z dnia 12.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 19.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 16.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 21.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna (szkolenie)

Informacja z dnia 20.03.2018 r.


 

 • Wybierz PFR_PP

Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017 r.

 • Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.
 • PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
 • Dzięki PFR roczny PIT złożysz szybko i pewnie, bo znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym składaniu deklaracji podatkowej. 

Co to jest PFR

PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które proponuje ci urząd skarbowy. Może to być:

 • PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia,
 • PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).

 

PFR jest przygotowany wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych. Jeśli z niego skorzystasz, to sprawdź poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu. Możesz je uzupełnić o:

 • ulgi i odliczenia,
 • dane OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
 • dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

Dlaczego warto skorzystać z PFR

Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów rachunkowych lub pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11).

To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

 

Jak złożyć PFR

Ze wstępnie wypełnionego PIT za 2017 r. możesz skorzystać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik nie może pobrać za ciebie PFR.

 

Jak pobrać, podpisać i wysłać PFR? Skorzystaj z instrukcji „PFR. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2017” na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 

Zachęcamy też do skorzystania z innych usług MF, dotyczących rozliczenia rocznego: 

 

Wystąp o sporządzenie twojego PIT przez urząd skarbowy (PIT-WZ)

Jeśli nie chcesz sam wypełniać rocznego PIT, może cię wyręczyć urząd skarbowy. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ – za pośrednictwem Portalu Podatkowego, bankowości elektronicznej lub systemu e-Deklaracje.

 

PIT-WZ możesz składać do 16 kwietnia 2018 r. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych e-mailowo poinformuje o sporządzeniu zeznania (na adres wskazany we wniosku). Po otrzymaniu propozycji zeznania możesz je odrzucić lub zaakceptować. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia 2018 r., będzie to oznaczać złożenie zeznania.

 

Przejdź do informacji o PIT-WZ na Portalu Podatkowym

 

1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz do 30 kwietnia 2018 r. złożyć oświadczenie PIT-OP (dostępne w formie elektronicznej i papierowej). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej OPP. W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego.

 

Przejdź do informacji o PIT-OP na Portalu Podatkowym

 

Pamiętaj! Aby skorzystać z PFR, PIT-WZ i PIT-OP nie musisz posiadać płatnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji o usługach znajdziesz na Portalu Podatkowym, www.szybkipit.pl oraz profilu SzybkiPIT na FB.

Informacja z dnia 21.03.2018 r.


 

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne

Informacja z dnia 26.03.2018 r.


 

Bezpłatne konsultacje i badanie słuchu

 • badanie słuchu

Informacja z dnia 26.03.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 30.03.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 29.03.2018 r.


 

 • szybkipit.pl

Korzystaj z ulg podatkowych i możliwości wypełnienia zeznania przez Urząd Skarbowy

Warto wiedzieć, zanim złożymy zeznanie podatkowe za 2017 rok

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy.

PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych
i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajmy, że dzięki rozliczeniu się drogą elektroniczną,
ta ważna i potrzebna inicjatywa, zajmie nie więcej niż kilka minut.

Co rocznie rośnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazują 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniach podatkowych
za 2016 rok, już ponad 81% podatników obsługiwanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz OPP, a przeciętna kwota przekazanego podatku wyniosła prawie 74,5 zł
. -  podkreśla Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące PIT-WZ znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz na kanale YouTube (https://youtu.be/nCk3L2y_i3o)

Informacja z dnia 30.03.2018 r.


 

Urząd Skarbowy
w Płońsku

INFORMACJA

 

Czwartki z PIT-em – dyżur telefoniczny pracowników urzędu skarbowego

 

W ramach zainicjowanej w dniu 1 marca 2018 roku kampanii informacyjnej Szybki PIT, zapraszamy do korzystania z dyżuru telefonicznego, w ramach którego pracownicy Urzędu będą odpowiadali na pytania dotyczące rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r.

Dyżury będą się odbywały w trzy kolejne czwartki kwietnia, tj.:

 • 12 kwietnia 2018r.,
 • 19 kwietnia 2018r.,
 • 26 kwietnia 2018r.

w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu 23 662 04 20.

 

Dla wszystkich zainteresowanych składaniem elektronicznych deklaracji, którzy mają pytania lub wątpliwości związane z sposobem przesyłania e-dokumentów, cały czas dostępny jest numer lokalnej infolinii systemu e-Deklaracje - 23 662 04 03.

 

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Krzysztof Bronowski 

Informacja z dnia 09.04.2018 r.


 

Dzień Otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Płońsku

 • Dzień Otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Płońsku

Informacja z dnia 10.04.2018 r.


 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat projektów grantowych

 • zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Informacja z dnia 13.04.2018 r.


 

 • SzybkiPIT

 

INFORMACJA

 

 

Sobota z PIT-em i inne ułatwienia dla podatników na finiszu akcji Szybki PIT

 

Przypominamy, że zbliża się 30 kwietnia, czyli ostateczny termin do złożenia deklaracji podatkowej za 2017 rok. Apelujemy, aby nie czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż trzeba się liczyć z sytuacjami nieprzewidzianymi, a nie dochowanie terminu może nas narazić na odpowiedzialność karno - skarbową.

 

Zeznanie podatkowe najlepiej wysłać przez Internet, można to zrobić również za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć w Urzędzie. Na ostatnie dni akcji PIT zaplanowaliśmy szereg działań, które mamy nadzieję pomogą Państwu szybko i prawidłowo wywiązać się z corocznego obowiązku podatkowego.

 

Wydłużone godziny składania PIT-ów

W dniach 26, 27 i 30 kwietnia zeznania roczne będzie można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płońsku do godz. 18.00.

 

Złóż PIT w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku

W dniach 26 i 27 kwietnia br. w godz. 15.00 – 18.00, zeznania podatkowe będzie można złożyć również w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Na specjalnie utworzonym stanowisku, korzystając ze wsparcia pracownika Urzędu Skarbowego, będzie można wysłać swój elektroniczny PIT za 2017r.

 

Sobota z PIT-em – 28 kwietnia 2018r.

Wszystkich podatników, którzy nie złożyli jeszcze zeznań rocznych zapraszamy do odwiedzenia Urzędu Skarbowego w sobotę 28 kwietnia br. W godz. 9.00 – 13.00 będzie można szybko i sprawnie złożyć deklarację podatkową, uzyskać fachową informację i pomoc w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego oraz dowiedzieć się jak złożyć zeznanie przez Internet.

 

30 kwietnia urna do godz. 24.00

W ostatnim dniu akcji PIT, czyli 30 kwietnia br., po zakończeniu pracy Urzędu, tj. po godz. 18.00, zostanie wystawiona urna, do której będzie można złożyć zeznanie do godz. 24.00.

 

Zastępca Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Jacek Łaska

Informacja z dnia 19.04.2018 r.


 

 • stypendia pomostowe

XVII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2018/2019

UWAGA MATURZYSTO!!!

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - następcy Agencji Nieruchomości Rolnych. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on - line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja z dnia 19.04.2018 r.


 

 • KPP Płońsk - logo

W związku z pismem Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku Urząd Gminy w Baboszewie informuje, że Komenda Powiatowa Policji realizuje plan działania priorytetowego na terenie Gminy Baboszewo w rejonie sklepu i ośrodka zdrowia w Sarbiewie oraz w rejonie stacji PKP przy ul. Kubińskiego w Baboszewie. Działania mają na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu, używania słów nieprzyzwoitych oraz innych zakłóceń ładu  i porządku publicznego.

Informacja z dnia 26.04.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 04.05.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 02.05.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 08.05.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna (szkolenie)

Informacja z dnia 07.05.2018 r.


 

11 MAJA DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

 • kartka_Dzien_bez_smiecenia2018.jpg

SEGREGUJ  to hasło tegorocznej, dwunastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych - www.dzienbezsmiecenia.pl 

Informacja z dnia 10.05.2018 r.


 

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED

 • badania mammograficzne w mammobusie LUX MED

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

 • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
 • lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 )

Badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) odbędą się w miejscowości:  

 

Baboszewo – 11 czerwca 2018 przy Świetlicy Środowiskowej, ul. Spółdzielcza 4

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Informacja z dnia 14.05.2018 r.


 

 • konsultacje społeczne - LGD- Przyjazne Mazowsze

KOMUNIKAT LGD – PRZYJAZNE MAZOWSZE

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze, prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.

Rekomendacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów oraz procedurach, wynikają ze wskazań uczestników warsztatów refleksyjnych, które odbyły się 22.01.2018 roku, spotkań konsultacyjnych (grupy fokusowe) przeprowadzonych w dniach 11.04 , 23.04.2018 roku oraz wywiadów indywidualnych z beneficjentami w dniach 2.01, 5.01, 10.01, 25.01, 9.02, 22.03, 29.03, 4.04, 5.04, 23.04.2018 roku.

1. zmiana kryterium efektywność projektów -  dotyczącego grantów - propozycja wprowadzenia możliwości uwzględnienia pracy własnej jako wkładu własnego, zamiast lub obok wkładu finansowego, zwrócono uwagę na fakt, że organizacje mają problem z pozyskaniem wkładu finansowego

2. zmiana dotycząca kryteriów oceny projektów na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

- ograniczenie zasięgu kryterium nowość rezultatu z poziomu krajowego i wojewódzkiego do powiatu i gminy, ze względu na niewielkie środki i dużą konkurencyjność firm zwłaszcza z Warszawy.

- ograniczenie kryterium utworzenie miejsca pracy : 1 nowe miejsce pracy (1 etat średniorocznie)- 1 punkt, więcej niż jedno miejsce pracy (1 etat średniorocznie) i mniej niż 2 - 2 punkty, 2 i więcej nowych miejsc pracy (etatów średniorocznie) - 4 pkt. Propozycja rezygnacji z dodatkowej punktacji za 3 miejsca pracy (etaty) ze względu na ograniczony limit środków dla przedsiębiorców w wysokości 150 tys. zł.

Wnioskodawcy zwrócili uwagę na potrzebę uzupełnienia procedury szybkiej ścieżki o zapis dotyczący możliwości, w szczególnych przypadkach , składania wniosków do sprawdzenia drogą elektroniczną.

Projekty zmian zamieszczone są na stronie internetowej LGD-Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl

Informacja z dnia 17.05.2018 r.


 

Informacja

Obrady XLI Sesji Rady Gminy Baboszewo w dniu 24.05.2018r. o godz. 10.10 zostały przerwane na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy. Termin kontynuowania obrad XLI Sesji Rady Gminy Baboszewo został wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Gminy  na dzień 25.05.2018r.  godz. 9.00.

Miejsce obrad: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Baboszewo (pok. nr. 24)

Obsługa techniczno – biurowa sesji

Informacja z dnia 24.05.2018 r.


 

Dzień Samorządu Terytorialnego - 27 maja

 • Życzenia - Dzień Samorządowca - poziome

Informacja z dnia 28.05.2018 r.


 

ZAPRASZAMY

 • plakat - Powitanie Lata w Baboszewie
 • piknik dziektarzewo

Informacja z dnia 29.05.2018 r.


 

Konkurs z super nagrodami - zapraszamy do zgłoszeń

 • plakat twoja twarz brzmi znajomo

Informacja z dnia 29.05.2018 r.


 

 • do_ksow_umowa_2018.jpg

 

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.
Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

 

Celem wizyty studyjnej pn. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, inkubator kuchenny jest rozwój przedsiębiorczości poprzez nabycie praktycznej wiedzy i promowanie małego przetwórstwa lokalnego oraz zapewnienie bezpośredniego oglądu i dostępu do dobrych praktyk w zakresie prowadzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport, ubezpieczenie i wyżywienie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na załączonym formularzu do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 15:00. Prosimy o przesyłanie podpisanych skanów formularzy na  adres mailowy LGD – Przyjazne Mazowsze: biuro@lgdpm.pl  

Ilość miejsc ograniczona. Planowana ilość uczestników wizyty: 20 osób. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zasady udziału w wizycie studyjnej są podane w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja z dnia 29.05.2018 r.


 

Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo

 • Projekt Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo

Informacja z dnia 30.05.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 01.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 30.05.2018 r.


 

 • 5mbot

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie informuje, że trwa nabór do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) oraz do 51 batalionu lekkiej piechoty stacjonującego w ciechanowskich koszarach. Więcej informacji na stronie WKU: www.ciechanow.wku.wp.mil.pl

Informacja z dnia 01.06.2018 r.


 

 • Komunikat ZWiK w Baboszewie

Informacja z dnia 04.06.2018 r.


 

Informacja

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Baboszewo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Raciążnicy, która przepływa m.in. przez teren Gminy, Wójt Gminy Baboszewo informuje, że sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie, który wszczął postępowanie oraz pobrał próbki do badań. O przebiegu postępowania będziemy na bieżąco informować.

Informacja z dnia 06.06.2018 r.


 

 • Harb Baboszewa z nazwą

Zaproszenie dla Wystawców

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wystawę podczas imprezy pod nazwą „Powitanie Lata 2018”, organizowane przez Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-Ekologiczne SET oraz Urząd Gminy w Baboszewie w dniu 16.06.2018r. na terenie rekreacyjnym przy ul. Przemysłowej w Baboszewie.

Udział w tak doniosłej Imprezie daje Państwu szansę na promocję i wsparcie procesu budowy pozytywnego wizerunku swojej firmy na terenie Powiatu.

Mają Państwo niepowtarzalną możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony, promocji swoich produktów, usług i wyrobów. Tego typu wystawy przyciągają pełna gamę odbiorców, a biorąc pod uwagę charakter Imprezy oraz coroczną dużą frekwencję, mogą mieć Państwo pewność, że wśród osób przybywających na Powitanie Lata 2018, znajdą się Państwa potencjalni klienci.

Chcemy również dodać, iż Impreza jest organizowana pod patronatem mediów takich jak prasa czy radio, zatem tym bardziej warto czynnie uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.

Informujemy, że Organizator przewiduje następujący podział powierzchni pod stoiska wystawowe:

 • stoiska wystawowo - promocyjne  - bezpłatnie (koszt rezerwacji - 0 zł)
 • stoiska wystawowo - handlowe (oprócz gastronomii) - koszt 10 zł/1m2 (koszt rezerwacji - 50 zł)

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: (23) 661 10 91 wew. 15 lub 40 Koszt rezerwacji zaliczany jest na poczet kosztu określonego za udostępnioną powierzchnię. Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie rezerwacji do dnia 13.06.2018r.

Wpłaty  proszę przekazywać na konto Banku Spółdzielczym w Płońsku Oddział w  Baboszewie na numer: 57 8230 0007 0005 6300 2000 0001 z  dopiskiemWystawca Powitanie Lata 2018”.

Wpłaty tytułem rezerwacji w przypadku nieprzybycia Wystawcy w dniu imprezy NIE PODLEGAJĄ zwrotowi!

Zapraszamy do współpracy!

 

WÓJT

Tomasz Sobecki

Informacja z dnia 07.06.2018 r.


 

 • Pociąg "Słoneczny"

Pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich

         W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

        Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.

          Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

Informacja z dnia 13.06.2018 r.


 

Biuro Powiatowe ARiMR w Płońsku przypomina iż 15 czerwca kończy się termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

 • Informacja ARiMR - termin składania wniosków

Informacja z dnia 14.06.2018 r.


 

Powitanie Lata w Baboszewie - 16 czerwca - ZAPRASZAMY

 • Powitanie Lata w Baboszewie 2017 - plakat

Informacja z dnia 15.06.2018 r.


 

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

 • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

 • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Informacja z dnia 20.06.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 22.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna (szkolenie).

Informacja z dnia 20.06.2018 r.


 

Mazowieckie Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

 • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro...
 • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro...

Informacja z dnia 21.06.2018 r.


 

 • szkody wywołane wichurą - Gmina Baboszewo

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

Wszystkie osoby poszkodowane z Gminy Baboszewo w wyniku wczorajszej wichury (21 czerwca) prosimy o zgłaszanie faktu uszkodzeń budynków do Urzędu Gminy w Baboszewie pod numer kontaktowy 23 661 10 91 wew. 37 lub 38. 
Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie powołana i wyruszy w teren komisja do szacowania szkód. Na podstawie ustaleń komisji podjęta zostanie decyzja o wysokości pomocy finansowej dla poszkodowanych ze środków wojewody bądź gminy.

Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

Informacja z dnia 22.06.2018 r.


 

 • Razem dla Mazowsza

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html.  

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok - § 15 -34 programu,
 5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21 880 000,00 zł, a tym samym ma być taka sama jak w 2018 roku.

 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Informacja z dnia 26.06.2018 r.


 

Zaproszenie na szkolenie

 • logo LRD

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe z Zasad przyznawania pomocy finansowej z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy Leader. 

Miejsce spotkania - Sala konferencyjna Centrum Edukacyjno – Konferencyjne MODR O/Poświętne w Płońsku 10 lipca 2018 r. godz. 16.00 – 18.15.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców tych, którzy chcą rozwijać działalność gospodarczą i są zainteresowani ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu do dnia 9 lipca br. nr tel. 23/661-31-61 lub mailowo: biuro@lgdpm.p

Informacja z dnia 03.07.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniach 09.07.2018 r. - 20.07.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie czynna w godz. 900 - 1600

Informacja z dnia 05.07.2018 r.


 

 • logo IMGW

Intensywne opady deszczu z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie intensywnych opadów deszczu z burzami  w dniu dzisiejszym dla Województwa Mazowieckiego (38 powiatów).

Informacja z dnia 16.07.2018 r.


 

Dziesięciodniowe kolonie nad morzem dla dzieci rolników z gminy Baboszewo!

 • 1. Kolonie informacja
 • 2. Darłowo KRUS
 • 3. info dla rodziców
 • 4. informacje praktyczne dla rodziców

Informacja z dnia 18.07.2018 r.


 

 • plakat-A3_Włącz-swoją-szansę.jpg

Projekt „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do zatrudnienia dzięki nabyciu kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w województwie mazowieckim dla 60 osób (w tym min. 36 kobiet).
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
-Osoby z niepełnosprawnościami,
-Osoby korzystające z PO PŻ,
-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Informacja z dnia 19.07.2018 r.


 

 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z tanich i bezpiecznych pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. MRFP został powołany w 2004 roku przez samorząd województwa mazowieckiego, żeby wspierać przedsiębiorców i pomagać tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.  Ponadto MRFP współpracuje aktualnie z BGK w ramach perspektywy na lata 2014-2020, w celu dystrybucji pożyczek unijnych w ramach przedsięwzięcia Jeremie 2. Więcej informacji o produktach funduszu można znaleźć na stronie www.pozyczkimazowieckie.pl

Informacja z dnia 20.07.2018 r.


 

 • logo IMGW

Upały, burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach (11 powiatów), oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem (30 powiatów) dla Woj. mazowieckiego.

Informacja z dnia 30.07.2018 r.


 

 • logo IMGW

Burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h, miejscami możliwy grad dla powiatu płońskiego.

Informacja z dnia 31.07.2018 r.


 

 • Harb Baboszewa z nazwą

ZMIANA TERMINU DYŻURU

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BABOSZEWO

 

 

W SIERPNIU 2018 R. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BABOSZEWO

BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR 13 SIERPNIA 2018 R. W GODZ. 9.00-10.00.

Informacja z dnia 31.07.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniach 06.08.2018 r. - 17.08.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie czynna w godz. 900 - 1600

Informacja z dnia 02.08.2018 r.


 

 • logo IMGW

Burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h, miejscami możliwy grad dla powiatu płońskiego.

Informacja z dnia 03.08.2018 r.


 

 • KPP Płońsk - logo

W związku z pismem Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku Urząd Gminy w Baboszewie informuje, że Komenda Powiatowa Policji realizuje plan działania priorytetowego na terenie Gminy Baboszewo w rejonie kościoła w Baboszewie ul. Odrodzenia oraz w rejonie przystanku PKS w miejscowości Goszczyce Średnie. Działania mają na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu, używania słów nieprzyzwoitych oraz innych zakłóceń ładu  i porządku publicznego.

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

 • GOPS w Baboszewie - logo

Ogłoszenie GOPS w Baboszewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie zwraca się do mieszkańców gminy Baboszewo oraz wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla rodziny, która poniosła straty wskutek pożaru w dniu 24.08.2018 r. Rodzina będzie musiała rozpocząć swoje życie od nowa. Potrzebne jest dosłownie wszystko: meble, ubrania, środki chemiczne i czystości oraz żywność!. Pracownicy socjalni już nawiązali kontakt z tą rodziną i ustalać będą zakres niezbędnej pomocy. Prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baboszewie tel: 23 6611091 wew. 21 lub w siedzibie ośrodka - budynek Urzędu Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, pokój nr 11. 

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

 • KPP Płońsk - logo

W związku z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Płońsku Urząd Gminy w Baboszewie informuje, iż Komenda Powiatowa Policji realizuje plan działania priorytetowego mający na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez ułatwienia w zakresie sposobów komunikowania się obywateli z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Mając powyższe na uwadze, udostępniono społeczności lokalnej następujące narzędzia informatyczne:

 • aplikację "Moja Komenda" która jest dostępna na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Za pomocą tej aplikacji obywatel otrzymuje narzędzie ułatwiające kontakt z jednostką Policji lub też z dzielnicowym właściwym pod względem zamieszkania osoby użytkującej aplikację;
 • Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwahttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

 • logo IMGW

Burze z gradem - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, miejscami możliwy grad dla powiatu płońskiego.

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

 • Rajd Rowerowy po Gminie Baboszewo.jpg

Rajd rowerowy po Gminie Baboszewo ... i nie tylko

Zapraszamy na Rajd rowerowy, który odbędzie się 1 września w sobotę br. Start godz. 11.00 spod Urzędu Gminy w Baboszewie. Meta przy Świetlicy Wiejskiej w Goszczycach Średnich. Przejedziemy aż przez 4 gminy: Baboszewo, Płońsk, Sochocin, Glinojeck, pokonując ok. 22 km. Udział jest bezpłatny a ilość osób nieograniczona. Organizatorzy: Stowarzyszenie SET oraz Urząd Gminy w Baboszewie.

Informacja z dnia 27.08.2018 r.


 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowe: "Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie"

 • seminarium szkoleniowe- azbest

Informacja z dnia 30.08.2018 r.


 

 • Harb Baboszewa z nazwą

W DNIU 03.09.2018 R. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BABOSZEWO BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR W GODZ. 11.00-12.00.

Informacja z dnia 31.08.2018 r.


 

 • Komunikat ZWiK w Baboszewie

Informacja z dnia 31.08.2018 r.


 

III Dożynki Parafialno-Gminne w Baboszewie 23 września 2018 r.

 • plakat dożynki.jpg

Informacja z dnia 31.08.2018 r.


 

 • Spotkanie otwarte dla mieszkańców - Energa-Operator SA

Informacja z dnia 10.09.2018 r.


 

Serdecznie zapraszamy do MODR O/Poświętne dnia 16.09.2018 r.

 • A 2_PLAKAT JJ 2018
 • PLAKAT DKiB 2018_A 2

Informacja z dnia 10.09.2018 r.


 

Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów 

Gminnej Komisji Wyborczej w Baboszewie

 

Gminna Komisja Wyborcza w Baboszewie pełni dyżury w siedzibie – Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 7,

w następujących dniach i godzinach:

19 września 2018r. (środa) – godz. od 13:00. do 15:30.

20 września 2018r. (czwartek) - godz. od 13:00 do 15:30

21 września 2018r. (piątek) - godz. od 13:00 do 15:30

 

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej w

Baboszewie

Hanna Figat

Informacja z dnia 19.09.2018 r.


 

Serdecznie Zapraszamy

 • Festiwal Tańca Baboszewo 10.2018

Informacja z dnia 19.09.2018 r.


 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • życzenia dzień edukacji narodowej

Informacja z dnia 12.10.2018 r.


 

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 października 2018 r.

 • Obwieszczenie z dnia 11.10.2018 r.

Informacja z dnia 19.10.2018 r.


 

 • logo IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie w dniu dzisiejszym przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Informacja z dnia 23.10.2018 r.


 

 • „Odnawialne źródła energii”

Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!

Jak informowaliśmy, w październiku 2016 r. Wójt Gminy Baboszewo w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria oraz Gminą Raciąż złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii”. 
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak z uwagi na brak środków w 2016 r. nie znalazł się na liście rankingowej. 
Z uwagi na wygenerowane oszczędności, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Regulamin projektu zakłada 80 % dofinansowanie i 20 % wkład własny mieszkańców. W złożonych wniosku uwzględnione są 44 instalacje fotowoltaiczne lub na pompy ciepła w budynkach prywatnych i 1 instalacja fotowoltaiczna na budynku urzędu gminy.

Wartość projektu ogółem: 9 034 074,54 zł
Wartość dofinansowania: 7 227 259,63 zł
W tym Gmina Baboszewo
Wartość projektu ogółem: : 1734 768,01 zł
Wartość dofinansowania: 1 387 814,40 zł

Informacja z dnia 25.10.2018 r.


 

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie

W dniu 02.11.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie będzie nieczynna.

Informacja z dnia 31.10.2018 r.


 

 • Zabytkowa brama w Dziektarzewie

Zabytkowa brama w Dziektarzewie odnowiona

Wójt pozyskał dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Jak informowaliśmy, w czerwcu br. wójt Tomasz Sobecki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie zadań: "Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917 r. w miejscowości Dziektarzewo" oraz "Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich". Wartość wsparcia finansowego dla każdego z zadań to 10 000 zł.

Renowacja bramy w Dziektarzewie została wykonana przez firmę Zakład Budowlany Brudzyński Maciej z Warszawy. Prace remontowe zostały wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Zakres prac obejmował rozebranie i montaż łat gontowych i gontów drewnianych impregnowanych oraz impregnację, zabezpieczenie środkami drewno-ochronnymi elementów konstrukcyjnych, nowe pokrycie dachowe z elementów zachowujących dotychczasowy kształt i rozmiar, roboty w zakresie elementów ruchomych bramy. Wartość prac wyniosła 24 600 zł. Prace wykonano zgodnie z umową do 15 października br.

Więcej zdjęć przed i po renowacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.facebook.com/gminababoszewo

Informacja z dnia 31.10.2018 r.


 

 • Informacja o wyłączeniu na sieci ee. w m. Goszczyce Poświętnem, Goszczyce Średnie.

Informacja z dnia 13.11.2018 r.


 

 • Postanowienie Komisarza wyborczego w Ciechanowie I

Informacja z dnia 15.11.2018 r.


 

 • informacja o wyłączeniu na sieci ee. w m. Jesionka.

Informacja z dnia 20.11.2018 r.


 

Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet

 • Portal IRZplus

Informacja z dnia 26.11.2018 r.


 

Portal dla mieszkańców Rada24

Na stronie internetowej  -  http://baboszewo.rada24.pl uruchomiony został tzw. Portal Mieszkańca, w którym każdy zainteresowany pracami Rady może podglądać informacje o posiedzeniach, porządku obrad oraz wszystkich przeprowadzonych głosowaniach, włącznie z imienną listą wynikową – gdzie zobaczy który Radny jak głosował w danej sprawie. Zachęcamy do korzystania z portalu.

Informacja z dnia 27.11.2018 r.


 

 • Informacja

Informacja z dnia 27.11.2018 r.


 

ZAPROSZENIE

 • I Turniej Brydża Sportowego

Informacja z dnia 29.11.2018 r.


 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska