Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności - 2022 r.

Treść strony

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Zwraca się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie
internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.  INFORMACJE Z ANKIET POZWOLĄ NAM
JESZCZE TRAFNIEJ DOBIERAĆ METODY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DLA PAŃSTWA
JAK RÓWNIEŻ ZWIĘKSZĄ JAKOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ LGD -
PRZYJAZNE MAZOWSZE. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia
ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania
corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=47fa136ea7e&&c=9ac7ead8


 

Placówka terenowa KRUS w Płońsku ogłasza: Informację o konkursie na rymowankę dla dzieci rolników.


 

Urząd Pracy w Płońsku ogłasza:

 Realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim ( IV)”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19 oraz projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Więcej pod linkiem:


 

Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

  1. a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
  2. b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
  3. c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl

 

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy - Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pełne ogłoszenie oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy dostępu są na stronie internetowej www.lgdpm.pl, zakładka: Nabory od 2016r.

  • OGŁOSZENIE NA STRONĘ

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska