Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Koła Łowieckie

Treść strony

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 32a ust. 8 i 9 oznacza się odpowiednio jako ust. 7 i 8;

2)w art. 46:a)w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;",

b)ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.",

c)ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.";

3)w art. 46a:a)ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.",

b)w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera
w szczególności następujące dane i informacje:";

4)w art. 46c:a)ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach,
o których mowa w art. 46 ust. 7 - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.",

b)w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:",

c)ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.";

5)w art. 46g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651) w art. 58:

1)w ust. 3:

a)uchyla się pkt 4,

b)w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.";

2)w ust. 3a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;";

3)dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 4 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651).";

2)w art. 5 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;

6b) dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich;";

3)w art. 11:a)w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz
z 2018 r. poz. 650 i 651), przeznaczonych na zwrot zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.",

b)po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przekazuje się jednostce doradztwa rolniczego na podstawie umowy zawartej przez dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których zostaną ustalone zasady zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.".

Art.  4. 

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY

UZASADNIENIE

    W związku z praktycznymi problemami w zakresie wdrażania mechanizmu szacowania szkód łowieckich wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651), proponuje się modyfikację obecnego modelu poprzez przekazanie zadań przypisanych gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Oznacza to propozycję włączenia w skład zespołu szacującego szkody łowieckie, obok przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 


 

Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Baboszewo

Nazwa koła łowieckiego

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Numer obwodu łowieckiego

Koło Łowieckie Nr 32 „przy Ministerstwie Rolnictwa”
z siedzibą w Warszawie

ul. Nicejska 1 m. 223
02-763 Warszawa

22 842 91 28

 

161

 

Koło Łowieckie „JEDYNKA”
z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 35

 

Jacek Lemański
ul. Lewicka 2
02-542 Warszawa

Konrad Drzewiecki – Warszawa
601 505 970
Podłowczy Ciechanów
(p. Zborowski) – 694 488 048

 

185

 

 

Koło Łowieckie Nr 3 „BAŻANT” z siedzibą
w Płońsku

 

 

DOMEK MYŚLIWSKI
Kiełki 58A
09-130 Baboszewo

1. Prezes Janusz Lipczewski – 601312663
2. Łowczy Grzegorz Morawski - 608321136
3. Podłowczy Andrzej Miszawski - 668289463
4. Skarbnik Anna Banaszewska – 606936917
5. Sekretarz Hubert Banaszewski - 604237623

 

 

175
202

Koło Łowieckie „BIELIK”
z siedzibą w Pęsach

Pęsy 5
09-140 Raciąż

Łowczy Andrzej Czyż – 508 274 530

186

Koło Łowieckie Nr 1 „JEDNOŚĆ” z siedzibą
w Płońsku

z/s Galominek Nowy 7
09-130 Baboszewo

Zbigniew Szydłowski – 660 435 835

203

 

Koło Łowieckie „KOLIBER”
z siedzibą w Warszawie
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

 

 

00-723 Warszawa 88
Skrytka pocztowa 39

 

 

Prezes Jacek Ołdak -
601 353 996

 

 

204

Koło Łowieckie Nr 2 „SŁONKA” z siedzibą
w Płońsku

ul. Grunwaldzka 11/3
09-100 Płońsk

23 662 30 19

219
220

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Ciechanów: www.ciechanow.pzlow.pl

  • Mapa obwodów łowieckich

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska