Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych - RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Gminy Baboszewo, informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innych nakładających na samorząd gminny obowiązek ustawowy.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a także jest konieczne do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz w urzędzie stanu cywilnego, ewidencji ludności.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podane przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter doborowolny.
 6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. jednostek samorządy terytorialnego, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa podania może skutkować niemożliwością realizacji celu, do jakiego są one wymagane.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska