Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs wiedzy ekologicznej 2023

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Konkurs wiedzy ekologiczej

Konkurs wiedzy ekologicznej

(wybrane zapisy z regulaminu konkursu)

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. ks M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie

Cel konkurs

 1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej;
 2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów zagadnieniami ekologicznymil;
 3. Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zrozumienie współzależności człowieka i środowiska;
 4. rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji;
 5. integracja środowiska szkolnych;
 6. zacieśnianie współpracy nauczycieli z gminy;
 7. promowanie osiągnięć uczniów;
 8. promocja Gminy Baboszewo oraz Szkół z terenu Gminy.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Baboszewo.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII.
 3. Uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązana jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.

Zasady

 1. Uczniowie spełniający kryteria udziału w konkursie składają w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszczają, w wyznaczonym terminie formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Zakres tematyczny konkursu zostanie przekazany uczestnikom konkursu.
 3. Konkurs wiedzy ekologicznej będzie przebiegał trzyetapowo:
  1. Etap I – szkolny
  2. Etap II – etap gminny
  3. Etap III – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.
 4. Przebieg Etapu I:
  1. W wyznaczonym dniu zgłoszeni uczniowie przystępują do testu wiedzy (pytania zamknięte i otwarte).
  2. Do etapu II zostają zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów – nie więcej niż 3 osoby.
  3. Etap I będzie przeprowadzony jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy.
 5. Przebieg Etapu II:
  1. Etap II zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Sarbiewie;
  2. Finaliści etapu I przystąpią do testu wiedzy (pytania zamknięte i otwarte);
  3. Do etapu III zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów – nie więcej niż 3 osoby.
 6. Przebieg Etapu III
  1. Etap III zostanie przeprowadzony w czasie Pikniku w dniu 28 maja 2023 r.
  2. Finaliści etapu II wraz z opiekunami zobowiązani będą do zgłoszenia się do punktu informacyjnego w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.
  3. Brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.
  4. Każdy z uczestników będzie losował zestaw pytań, na które będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym czasie.
  5. Klasyfikacja końcowa będzie sumą punktów zdobytych w etapie II i III.
 7. Skala punktowa:
  1. Pytania testowe jednokrotnego wybory – 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.
  2. Pytania testowe wielokrotnego wyboru – 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniu.
  3. Pytania otwarte – od 0 do 5 punktów.
 8. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów oraz braku możliwości wyłonienia finalistów danego etapu, komisja przeprowadza dogrywkę.
 9. W czasie dogrywki uczestnicy będą udzielali odpowiedzi na pytania otwarte.
 10. Organizator może zrezygnować z przeprowadzenia Etapu III lub zmienić jego formę.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia uczestników konkursu:
  1. Termin: do 10 maja 2023 r. do godz. 12.00;
  2. Miejsce: sekretariat szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 2. Przekazanie zgłoszeń do Koordynatora – Dyrektor szkoły przekazuje listę zakwalifikowanych uczestników konkursu w terminie do 12 maja 2023 r. do godz. 12.00.
 3. Etap I – 16 maja 2023 r..
 4. Etap II – 18 maja 2023 r..
 5. Etap III – 28 maja 2023 r. około godz. 15.00. Godzina stawienia się uczestników w dniu pikniku może ulec zmianie i ostatecznie zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu przeprowadzenia etapu II.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego w Baboszewie – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe:
  1. Miejsce I – rower lub hulajnoga elektryczna;
  2. Miejsce II – hulajnoga;
  3. Miejsce III – deskorolka.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród  w czasie imprezy "Ekologiczny piknik rodzinny w Baboszewie" – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00

 

 

Zakres tematyczny konkursu

Zakres tematyczny konkursu wiedzy ekologicznej

Zakres tematyczny konkursu wiedzy ekologicznej obejmuje elementy podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych Gminy Baboszewo i działań z obszaru ekologii i ochrony środowiska.

Zagadnienia:

 • Znaczenie pojęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody;

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

 • OZE;

 • Ekologiczne zagrożenia środowiska (dziura ozonowa, kwaśne opady, efekt cieplarniany, smog, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie wód, degradacja gleb);

 • Sposoby ochrony środowiska (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, gatunki chronione, obszary Natura 2000);

 • Instytucje i organizacje zajmujące się problematyką ekologii;

 • Święta ekologiczne (Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska);

 • Znaki ekologiczne;

 • Segregowanie odpadów;

 • Formy ochrony przyrody w gminie Baboszewo;

 • Działanie podejmowane przez gminę z zakresu ekologii i ochrony środowiska w szczególności dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, programu „Czyste Powietrze”, wycinki drzew;

 • Ekologia w Twojej gminie i w Twoim domu.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska