Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

DYSTRYBUCJA WĘGLA

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baboszewo ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.).

 

Jednocześnie informujemy, że:

 • do sprzedaży końcowej przeznaczony jest węgiel orzech w ilości 30 ton, cena 2000 zł za tonę,
 • osoby, którym został przyznany dodatek węglowy i które są zainteresowane zakupem węgla winni złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy w Baboszewie,ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2023 r.,
 • wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej, wnioski złożone poza wyznaczonym terminem pozostawia się bez rozpoznania,
 • do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (zniesiono limity zakupu),
 • zakupu paliwa stałego może dokonać mieszkaniec innej gminy, pod warunkiem, że osoba fizyczna jest uprawniona do dodatku węglowego i posiada stosowne zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Wz. Wójta
/-/
mgr Wojciech Wolder
Sekretarz Gmin


 

Wójt Gminy Baboszewo informuje, że Gmina Baboszewo przystąpi do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
 • Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany dodatek węglowy.
 • Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku.
  O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGE) w cenie niższej niż 2000 zł za tonę.
 • Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Baboszewo, Baboszewo 9A, 09-152 Baboszewo. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).
 • Gmina Baboszewo podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu.
 • Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 • Z informacji medialnych wynika, że do dystrybucji przez gminy zostanie przeznaczony węgiel importowany dobrej jakości. Gmina nie ma żadnej możliwości zweryfikowania jakości przyznanego jej węgla.
 • Przewidujemy, że płatność za węgiel w kwocie 2000 zł brutto za tonę, będzie odbywała się na rachunek Gminy.
  Węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na swój koszt z wskazanego przez gminę składu węglowego gdyż Gmina nie dysponuje infrastrukturą odpowiednią do realizacji zadania

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

 

 


Baboszewo, 04.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Baboszewo oświadcza na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), że Gmina Baboszewo przystępuje do zakupu węgla stałego w terminach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz od 1 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą o możliwość zakupu węgla w cenie preferencyjnej może się starać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2238) osoba fizyczna może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

 1. Do dnia 31.12.2022 roku w ilości 1500 kg.
 2. Od dnia 01.01.2023 roku w ilości 1500 kg.

 

       Wójt Gminy Baboszewo
                          /-/
   mgr inż. Bogdan Pietruszewski

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska