Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Przebudowa drogi gminnej Nr 0708083 Dziektarzewo - Rybitwy

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Gmina Baboszewo zrealizowała projekt pt. "Przebudowa drogi gminnej Nr 0708083 Dziektarzewo – Rybitwy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

W dniu 25 kwietnia 2005 roku Gmina Baboszewo reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr inż. Wiesława Przepełskiego podpisała umowę Nr Z/2.14/III/3.1/234/04/U/5/05 z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 0708083 Dziektarzewo – Rybitwy" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – obszary wiejskie.

Całkowita wartość projektu wynosiła – 1.299.479 zł, w tym środki EFRR – 974.609 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych, 10% wartości projektu stanowiły środki Budżetu państwa, zaś udział Gminy to kwota – 194.923 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość Projektu uległa zmniejszeniu do kwoty – 618.070,74 zł, a na zrealizowanie inwestycji wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o z Płońska.

Roboty obejmowały swym zakresem wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem grubości 16 cm i długości 2.283,70 mb, ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej grubości po 4 cm każda, a przez Park Krajobrazowy w Dziektarzewie ułożona została nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, wykonano ponadto pobocza, zjazdy gospodarcze oraz rowy i oznakowanie.

Projekt realizowano w okresie od 1 czerwca do 30 września 2005 roku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpiło połączenie dróg różnej kategorii tj. drogi krajowej Nr 7 Gdańsk – Chyżne oraz drogi powiatowej Nr 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck. Przebudowa drogi była i jest celem, który powoduje aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją.

Ponadto zwiększone zostaną możliwości zatrudnienia i spadku bezrobocia poprzez tworzenie gospodarstw agroturystycznych, a co za tym idzie wykorzystany zostanie potencjał turystyczny, kulturowy i przyrodniczy.

Poprzez przebudowę drogi zwiększyła się atrakcyjność obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Dla mieszkańców wsi położonych wzdłuż drogi rozwiązane zostały problemy związane z przemieszczaniem się po drodze, skrócony został czas przejazdu, komfort oraz bezpieczeństwo.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska