Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

  • Logo

Tytuł projektu:

„Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Krótki opis projektu:

Projekt będzie polegał na realizacji wsparcia typu 1, 2, 3 i 4 w okresie 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r , dla 401 uczniów (203 K i 198 M) i 91 nauczycieli (81 K i 10 M) z 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z wiejskiej Gminy Baboszewo w woj. mazowieckim. Celem głównym projektu jest wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) niezbędnych na rynku pracy u min. 90% uczniów: poprzez dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia. Projekt został opracowany na podstawie Diagnozy potrzeb szkół, przeprowadzonej w X 2016 r. w szkołach objętych projektem, zatwierdzonej przez organ prowadzący. uwzględniającej inwentaryzację sprzętu i sytuacje demograficzną. Zakres i forma działań zostały dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu, co zagwarantuje trafność interwencji, pozytywne efekty edukacyjne celowość i zgodność z oczekiwaniami uczestników. Wsparcie będzie polegało na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z wykorzystaniem m in. metody eksperymentu, zajęć wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz doposażenia pracowni szkolnych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne. Wsparcie dla nauczycieli to kursy doskonalące i studia podyplomowe. Wykładowcy prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi. będą współpracować. z rodzicami w zakresie udzielania informacji o sytuacji wyjściowej ucznia, wskażą metody pracy w domu, udzielą informacji o postępie ucznia na koniec realizacji zadania. Działania finansowane z EFS będą uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkoły. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji (w tym zasadą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasadą równości szans płci i zasadą racjonalnego rozwoju. Projekt wspiera wyłącznie szkoły z obszarów wiejskich

Cele i efekty  projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw, oraz podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% uczniów: tj 361 uczniów (184 K i 177 M) oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych minimum 90% nauczycieli tj. 82 nauczycieli (73 K i 9 M) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w wiejskiej Gminie Baboszewo w terminie do 30.06.2019 r. Cel główny projektu wpisuje się w cele szczegółowe RPO WM poprzez: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz powiązanych z nimi postaw na rynku pracy, a także poprzez  rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego poprzez osiągniecie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu. Będzie to możliwe dzięki wzbogaceniu oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo poprzez organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęć wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami i edukacyjnymi, zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. Nauczyciele, dzięki udziałowi w projekcje podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe co przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania w szkołach objętych wsparciem.

Efektem realizacji projektu będą m.in. kształtowanie już w młodym wieku umiejętności i postaw (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość) ułatwiających funkcjonowanie  na rynku pracy. Projekt uwzględnia zasadę równości szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami poprzez między innymi, zapewniony równy dostęp dla chłopców i dziewczynek.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 621 969, 20 zł, w tym dofinansowanie  ze środków Funduszy Europejskich  1 540 870, 74 zł  oraz wkład własny 81 098, 46 zł

  • Informacja

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska