Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Sprawy Meldunkowe

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

NIEZBĘDNY FORMULARZ: "wniosek o udostępnienie danych" do pobrania także w Kancelarii Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) oraz w pokoju nr 18.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
Wnioskodawca jest obowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby, i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowania sądowe.

2. Dowód uiszczonej opłaty w wysokości 31 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL wynosi 31 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: kartą lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo lub na bankowy rachunek Urzędu Gminy Baboszewo: 57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Urzędu Gminy lub Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 18

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: osobiście w pok. Nr 18, telefonicznie 23661191 wew. 18

PODSTAWA PRAWNA:
-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021.510 ze zm.).
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523 ze zm.).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: poniedziałek - czwartek, 7.30-15.30, piątek 7.00-15.00


 

Zameldowanie na pobyt stały.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk "Zgłoszenie pobytu stałego w załączniku poniżej" zawierający podpis osoby meldującej się lub pełnomocnika oraz podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu osoby pod danym adresem, do pobrania także w Kancelarii Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) oraz w pokoju nr 18.

Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zameldowania na pobyt stały należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały należy dokonać:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
Obywatel dokonujący zameldowania na pobyt stały w w/w formie, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty lub paszport.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – do wglądu.
3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika n
ależy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydawane w formie zaświadczenia z urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 18

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: osobiście w pok. Nr 18, telefonicznie 23661191 wew. 18

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021.510 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 930).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: poniedziałek - czwartek, 7.30-15.30, piątek 7.00-15.00.
 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego w załączniku poniżej" zawierający podpis osoby wmeldującej się lub pełnomocnika do pobrania także w Kancelarii Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) oraz w pokoju nr 18.

Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

WYMAGANEDOKUMENTY: 
1.Dowódosobisty lubpaszport
2. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć
 oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Wymeldowania z pobytu stałego należy dokonać:
1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu
2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
3. wymeldowania się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Potwierdzenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego wydawane jest w formie zaświadczenia na wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 18

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: osobiście w pok. Nr 18, telefonicznie 23661191 wew. 18

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021.510 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 930).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: poniedziałek - czwartek, 7.30-15.30, piątek 7.00-15.00.

 

 


 

Zameldowanie na pobyt czasowy.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk "Zgłoszenie pobytu czasowego w załączniku poniżej" zawierający podpis osoby meldującej się lub pełnomocnika oraz podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu osoby pod danym adresem, do pobrania także w Kancelarii Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) oraz w pokoju nr 18.

Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zameldowania na pobyt czasowy należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt czasowy należy dokonać:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
Obywatel dokonujący zameldowania na pobyt czasowy w w/w formie,  dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty, lub paszport.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu) – do wglądu.

3. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć 
oryginał pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy wydawane jest w formie zaświadczenia na wniosek interesantaMIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 18SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw ObywatelskichINFORMACJE: osobiście w pok. Nr 18, telefonicznie 23661191 wew. 18PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021.510 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 930).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.).GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: poniedziałek - czwartek, 7.30-15.30, piątek 7.00-15.00.
 

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" zawierający podpis osoby wmeldującej się lub pełnomocnika do pobrania także w Kancelarii Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) oraz w pokoju nr 18.

Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

WYMAGANEDOKUMENTY: 
1.Dowódosobisty lubpaszport
2. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć
 oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Wymeldowania z pobytu czasowego należy dokonać:
1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu
2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
3. wymeldowania się z miejsca pobytu
czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Potwierdzenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego wydawane jest w formie zaświadczenia na wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 18

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: osobiście w pok. Nr 18, telefonicznie 23661191 wew. 18

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021.510 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 930).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: poniedziałek - czwartek, 7.30-15.30, piątek 7.00-15.00.

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska