Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej Nr 07718 na odcinku Arcelin – Baboszewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Gmina Baboszewo zrealizowała projekt pt. "Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej Nr 07718 na odcinku Arcelin – Baboszewo" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

W dniu 23 listopada 2005 roku Gmina Baboszewo reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr inż. Wiesława Przepełskiego podpisała umowę Nr RW.II.0218-1-98/05 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie Projektu "Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej Nr 07718 Płońsk – Raciąż na odcinku Arcelin – Baboszewo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006", priorytet – "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Całkowita wartość projektu wynosiła – 2.168.979,00zł, w tym środki SPO ROLNICTWO – 450.000,00zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość Projektu uległa zmniejszeniu do kwoty – 1.644.450,00zł, a na zrealizowanie inwestycji wybrano Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o z Płońska. Roboty obejmowały swym zakresem budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości 3.223,25mb. Rozwiązanie sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące po prawej stronie drogi o szerokości 2,50m. Rów zostanie zlikwidowany, a pod chodnikiem projektuje się kolektor deszczowy. Ciąg pieszo – rowerowy wykonany zostanie z kostki betonowej "Polbruk" gr. 6cm, z tym że na szerokości 1,5m na pasie dla rowerów w kolorze czerownym, natomiast na szerokości 1 m dla pieszych w kolorze szarym. Całość na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Poszerzenie jezdni po stronie prawej szerokości 1m składające się z dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej gr.6 cm z masy mineralno – asfaltowej wg normy PN–S–96025, podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm oraz warstwa odcinająco – odsączająca gr. 10cm. Zjazdy gospodarcze zostaną wykonane na podbudowie z chudego betonu gr. 16cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożona zostanie na podsypce piaskowo –cementowej gr. 3cm. Ciąg pieszo – rowerowy od strony pól i posesji zostanie zamknięty obrzeżem betonowym 25x8cm. Krawężnik od strony jezdni zaprojektowany jest jako typ lekki betonowy 15x30cm. Pod chodnikiem w miejscu istniejącego rowu zaprojektowano kolektor deszczowy z PCV o śr. 30cm. Na kolektorze zaprojektowano studnie rewizyjne śr. 1200mm, a na przepustach studnie murowane z bloczków betonowych. Dla odprowadzenia wody z jezdni wykonane zostaną studzienki ściekowe o śr. 500mm oraz 3 szt. ścieków pod chodnikiem.

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 15 marca do 10 grudnia 2006 roku i jest zgodna z celami Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006" t.j. podniesienie standardu i życia na wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska