Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacja RODO

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

INFORMACJA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przedstawia informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, reprezentowany przez Kierownika ZWiK, z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo (w skrócie: ZWiK w Baboszewie). Administrator Danych Osobowych oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod w/w adresem lub drogą mailową pod adresem: zwik@gminababoszewo.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Marzannę Juchner, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl

W jakim celu ZWiK w Baboszewie przetwarza dane osobowe?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią /Panem, a ZWiK, tj. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy
 • realizacji umowy
 • świadczenia usług

oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, jak również obowiązków prawnych na nim ciążących:

 • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • dochodzenie i obsługa windykacji – zapewnienie komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług – obsługa roszczeń i windykacji
 • w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Z uwagi na charakter działalności ZWiK w Baboszewie, Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązków ZWiK w Baboszewie wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, przepisy Kodeksu Cywilnego. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielanej dobrowolnie na przetwarzanie danych kontaktowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail, które ułatwią i przyśpieszą kontakt. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Dane osobowe przetwarzane są również w celu realizacji obowiązków niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. m.in. sporządzanie faktury VAT i innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno-podatkowych wynikających z prowadzonej przez ZWiK w Baboszewie działalności, jak również w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub wykorzystania w ramach materiału dowodowego. Dane przetwarzane są także w celach świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w celach statystycznych i archiwalnych. Ze względu na charakterystykę swoich działań ZWiK w Baboszewie w oparciu o przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora może przetwarzać Pani/ Pana dane w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy, zapewnienia komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec ZWiK w Baboszewie, obsługi zgłoszeń i reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Komu ZWiK w Baboszewie przekazuje dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • Urzędowi Gminy Baboszewo w ramach obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej (CUW),
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki),

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawniania wybranych informacji dotyczących Pani/ Pana właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w takiej sytuacji dane osobowe mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy jednakże Administrator przed udostępnieniem danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów, które występują z takim żądaniem).

Przetwarzanie danych w państwie trzecim

ZWiK w Baboszewie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Obowiązek podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie realizuje ZWiK w Baboszewie wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez ZWiK w Baboszewie. Dobrowolne jest natomiast podanie danych, które nie są niezbędne do realizacji umowy ale ułatwiają i przyśpieszą kontakt, np. nr telefonu, adres e-mail.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/ Pan prawo do:

 • wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Pani / Pana danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/ Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. uzyskania od Administratora danych osobowych w sposób ustrukturyzowany, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przeniesienia danych do innego podmiotu (innego Administratora).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody wymaga zachowania formy pisemnej (podobnie jak jej wyrażenie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku otrzymania przez ZWiK w Baboszewie Pani/ Pana wycofania zgody bądź wyrażonego sprzeciwu, Administrator danych poinformuje Państwa o podjętych działaniach w ciągu 30 dni od otrzymania od Państwa wniosku. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez ZWiK w Baboszewie narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Profilowanie danych

Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (bez udziału człowieka) ani profilowaniu.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska