Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Dowóz dzieci niepełnosprawnych- Rok szkolny 2023/2024

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).
 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:
  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
   1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
   2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. Zwrot kosztów
  Ustawa Prawo oświatowe -  Art. 39a.
  1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
   koszt = (a-b) × c gdzie:
   1. liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
   2. liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
   3. stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
  3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
  4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
  5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
  6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.
   1. Wysokość jednorazowego przewozu wg powyższego wzoru wynosi: za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka, w następującej wysokości:
    1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł;
    2. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.
   2. Wysokość jednorazowego przewozu wg powyższego wzoru określone zostało w Uchwale Nr XLVIII.361.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

    Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Gminy Baboszewo WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo oraz w wersji elektronicznej na końcu strony.

    Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Baboszewo i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka:
  1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:
   1. rodzicom dziecka,
   2. prawnym opiekunom.
  2. Wnioskodawca powinien wypełnić Wniosek i dołączyć załączniki.
  3. Wniosek przyjmuje Urząd Gminy w Baboszewie, w terminie do 31 sierpnia na nowy rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
  4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (przedszkola, ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
  5. Realizacja zadania jest możliwa 14 dni od podpisaniu umowy (po wcześniejszym złożeniu i weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi dokumentami).
  6. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły, ośrodka lub przedszkola.
 5. Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
  1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.
  2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
  3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 21. rok życia.
  4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończą 25. rok życia), a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym kończą 24. rok życia.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, ośrodka lub przedszkola albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców,
  2. Kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.
  3. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.
 7. Zasady organizowania dowozu przez gminę:
  1. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i zgodnie z planem lekcji oraz zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Dowóz dzieci organizowany jest na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;
  3. Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;
  4. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie;
  5. Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem(przed domem, na podwórku, przed bramą). Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;
  6. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie upoważnionej wskazanej w niniejszym wniosku;
  7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
 8. Termin odpowiedzi:
  W ciągu 14 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów.
 9. Tryb odwoławczy:
  Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
 10. Jednostka odpowiedzialna:
  Urząd Gminy Baboszewo: Referat Organizacyjny: tel. 23/ 661-10-91 wew. 13
 11. Uwagi:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Baboszewo aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska