Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

SZANOWNI MIESZKAŃCY, w związku z nasileniem się procederu porzucania odpadów niebezpiecznych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel przekazujemy do zapoznania pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.

 • Informacja
 • Informacja

 

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji.

 • Informacja

 

Informacja dla mieszkańców

 • Informacja dla mieszkańców

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030".

 • Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030".

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uległ zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowy system zakłada, że to samorząd jest odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów, jednocześnie gmina ma wpływ na każdy z elementów nowego systemu i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

W myśl wyżej wymienionych przepisów Rada Gminy Baboszewo ustaliła m.in.:

 • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
 • szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • wysokość, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baboszewo można uzyskać w Urzędzie Gminy Baboszewo.

Informacji udziela:

 


 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska