Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ochrona środowiska

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jednym z zadań własnych Gminy Baboszewo jest podjemowanie działań z zakresu ochrony środowiska.

Zadania związane z ochroną środowiska w gminie regulują min.

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Obszary działania z zakresu ochrony środowiska:

 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • usuwanie i unieszkodliwianie azbestu,
 • usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 • OZE,
 • ochrona zwierząt, ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • wydawanie decyzji środowiskowych, zezwoleń na wycinkę drzew itp.
 • ochrona powietrza

 


Formy ochrony przyrody na terenie gminy Baboszewo

Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym, z nielicznymi lasami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach, m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar zajmuję powierzchnie 97 910,40 ha

Rezerwat przyrody w Dziektarzewie jest rezerwatem leśnym, o powierzchni 5,35 ha, zlokalizowanym na terenie gminy Baboszewo. Został on powołany 12 października 1964 roku w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentów lasu pochodzenia naturalnego położonych na skarpie rzeki Wkry.

9 użytków ekologicznych (bagna, naturalne zbiorniki wodne, płaty nieużytkowanej roślinności).

31 pomniki przyrody (wielkoobiektowe i jednoobiektowe) - aleja lipowa, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon pospolity, buk pospolity, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna.

 

W 2020 r. w Gminie Baboszewo obszary prawnie chronione zajmowały ogółem 4 225,37 ha.

Wybrane działania Gminy Baboszewo w zakresie ochrony środowiska

Rok 2022

Gmina Baboszewo w 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” zakupiła i zamontowała 22 szt. lamp hybrydowych na terenie gminy Baboszewo. Przedmiotowe zadania jest kontynuacją montażu lamp hybrydowych na terenie gminy w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez punkty oświetlenia drogowego.

Rok 2021

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” Gmina zrealizowała zadanie pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie”.

Zakończono realizację projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”. Projekt polegał na montażu 44 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz  30 szt. pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Baboszewo. Projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.

Zakończono również budowę 108 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baboszewo oraz wyposażono Stację Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii. Zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Rok 2020

W 2020 roku została przeprowadzona inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Baboszewo. W ramach  działania zatrudniono 17 ankieterów, którzy łącznie przeprowadzili 2 338 ankiet. Po zakończonej inwentaryzacji została utworzona baza danych indywidualnych źródeł ciepła oraz raport końcowy. Zadanie w 100 % zostało sfinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

Zrealizowany został projekt „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. Zadanie obejmowało wymianę 58 kotłów węglowych na 40 kotłów gazowych i 18 na pellet. Projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.

Rok 2019

W 2019 r. Gmina na Baboszewo w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 pozyskała pomoc finansową na realizację zadnia pn. „Zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Baboszewo”. W ramach zadania zamontowano system mierzący i na bieżąco informujący mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza.  W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza (lokalizacja  UG Baboszewo, SP Mystkowo, SP Polesie,  SP Sarbiewo), platforma internetowa, aplikacje mobilne na system Android i iOS, dane w formie otwartego API, prognoza zanieczyszczeń powietrza oraz tablica LED zamontowana na budynku Urzędu Gminy Baboszewo służąca do wyświetlania wyników pomiarów.

Zrealizowany został projekt „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Baboszewo. W ramach przeprowadzonego naboru przez Urząd Gminy Baboszewo rolnicy złożyli 135 wniosków. Łączna ilość usuniętych i unieszkodliwionych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, sznurek i siatka do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz  typu Big – Bag wyniosła 128,86 Mg. 

 

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska