Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Czyste Powietrze

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.12.2022 r.

 • Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie Baboszewo

Informujemy, że od 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baboszewie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy Baboszewo. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w dniach:

od poniedziałku do wtorku– w godz. 7:30 – 15:30rRq1t9i6ZzgWCKaTb94T9D02LqNSCBtoUAAAAAElFTkSuQmCC
czwartek - w godz. 9:00 – 13:00

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Baboszewo pod numerem telefonu (23) 661 10 91 w. 40 w godzinach pracy Urzędu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • elektroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).Więcej informacji można uzyskać na stronie pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://wfosigw.pl/


 

UMkZHxDLQAAAAASUVORK5CYII=

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 03.01.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:

 • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz

 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,

 1. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:

 • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz

 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

 

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze (w latach 2021-2022):

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 


 

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od 03.01.2023 r.

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od 03.01.2023 r.

 

9k=

Banery