Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Czyste Powietrze

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 30.09.2023 r.

 • Na zdjęciu u góry zamieszczone są oznaczenia Krajowego Planu Odbudowy, sfinansowano przez Unię Europejską ,Wojewódzki...

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 30.06.2023 r.

 • Logo - Czyste Powietrze

 

Logo Krajowy plan odbudowy

Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.03.2023 r.

 • Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.03.2023 r.

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.12.2022 r.

 • Aktualne dane o wdrażaniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie Baboszewo

Informujemy, że od 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baboszewie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy Baboszewo. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

 

 • Gminny Punkt konsultacyjny programu czyste powietrze

Pomoc w wypełanianiu wniosków

Pomoc w wypałnianiu wniosków odbywa się w dniach:

od poniedziałku do wtorku - w godz. 7:30 - 15.30

czwartek - w godz. 9:00-13:00

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Szczegółowych infromacji udziela pracownik Urzędu Gminy Baboszewo pod numerem telefonu (23) 661110091 w. 40 w godzinach pracy Urzędu.

 

O Programie "Czyste powietrze"

Cel programu

Celem Programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Na co można otrzymać dofinasnowanie

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • elektroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).


Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://wfosigw.pl/


 

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 03.01.2023

UMkZHxDLQAAAAASUVORK5CYII=

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

 

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze (w latach 2021-2022):

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 


 

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od 03.01.2023 r.

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od 03.01.2023 r.

 

9k=

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska