Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Informacje o projekcie

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOŻYNKI W GMINIE BABOSZEWO

5 września 2021

 

Kwota dofinansowania: 12.947,96 zł

Termin realizacji operacji: 01 czerwca 2021 r. - 30 września 2021 r.

Tytuł operacji: "Dożynki w gminie Baboszewo"

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel 4: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Temat operacji:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

 

Cel operacji:

Celem przedmiotowej operacji jest zorganizowanie i zrealizowanie imprezy plenerowej ,,Dożynki w gminie Baboszewo’’, która będzie skupiać się nie tylko na świętowaniu i dziękczynieniu za płody ziemi, ale również będzie służyła wzmacnianiu więzi i współpracy m.in.: podczas Turnieju Sołectw, przy przygotowaniu stołów wystawowych i degustowaniu przygotowanych na stołach produktów, do czego niezbędne będą naczynia jednorazowe, stoisk promocyjnych lokalnych przedsiębiorców, producentów. Ponadto niewątpliwie koniecznym będzie przygotowanie i wydrukowanie plakatów informujących mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości o wydarzeniu.

Efektem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do grupy społecznej, integracja lokalnej społeczności, podtrzymywanie tradycji, promocja życia na wsi.

Efekty realizacji operacji:

Jednym z efektów realizacji operacji będzie integracja lokalnej społeczności poprzez współpracę przy przygotowaniu stołów wystawowych, udział w Turnieju to promocja sołectw, kreowanie poczucia przynależności lokalnej, podtrzymywanie tradycji. Osiągnięcie efektu będzie możliwe poprzez zaangażowanie co najmniej 20 mieszkańców sołectw przy udziale Sołtysa, Radnego. Przygotowanie stołów wystawowych z konsumpcją wymaga zaangażowania wielu osób z sołectwa. Jednocześnie wystawienie wielopokoleniowej (dzieci, młodzież, dorośli jako reprezentanci sołectwa) drużyny, do Turnieju Sołectw, przygotowanie prezentacji pozwoli na zwiększenie tożsamości, przynależności lokalnej, podtrzymywania tradycji i przekazywania historii miejscowości. Wspólna konsumpcja produktów przygotowanych przez Sołectwa daje możliwość lepszego poznania. Kibicowanie drużynom w trakcie turnieju wzbudza pozytywne emocje i wzmacnia poczucie tworzenia wspólnoty – sołectwa. Przygotowane zostaną co najmniej 4 stoły wystawowe oraz w turnieju wezmą udział minimum 4 drużyny. Stół wystawowy może być przygotowany przez jedno lub połączenie kilku sołectw.

Formy realizacji operacji:

Impreza plenerowa "Dożynki w gminie Baboszewo"

Turniej Sołectw rozegrany w czasie dożynek

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl,gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

  • Dożynki w Gminie Baboszewo 05 września 2021r.

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska