Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa chodnika w centrum wsi Sarbiewo i Dłużniewo

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

Gmina Baboszewo zrealizowała projekt pt. "Budowa chodnika w centrum wsi Sarbiewo i Dłużniewo" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

W dniu 23 Gmina Baboszewo reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr inż. Wiesława Przedpełskiego podpisała umowę Nr RW.II.0218-1-100/05 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie Projektu "Budowa chodnika w centrum wsi Sarbiewo i Dłużniewo w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006", priorytet – "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Całkowita wartość projektu wynosiła – 374.291,00zł, w tym środki SPO ROLNICTWO – 227.404,00zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość Projektu uległa zwiększeniu do kwoty – 375.345,00zł, a na zrealizowanie inwestycji wybrano Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o z Płońska. Roboty obejmowały swym zakresem wykonanie chodnika o długości 1.507,39mb i zmiennej szerokości od 0,95 do 2,00m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+502,97 rów przydrożny ze względu na szerokość został zakryty poprzez ułożenie rur betonowych. Chodnik na tym odcinku ma szerokość 1,50m. Dalszy odcinek pozostał odkryty i odpowiednio ukształtowany z podczyszczeniem i przesunięciem bliżej korony drogi, jego szerokość jest zmienna od 2,00 do 0,95m. Chodnik ułożony został z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej o pow. 1.718,70 m2. Odprowadzanie wody odpadowej z jezdni, poboczy drogi zaprojektowano powierzchniowo wykorzystując istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Na odcinku 0+010 do km 0+524,88 zaprojektowany rów zlokalizowano bliżej korpusu drogi, posiada on zmienną szerokość od 1,80 – 1,40. Od km 0+300 do 0+505,30 zaistniała konieczność przykrycia rowu i ułożenia rur o przekroju 300mm wraz ze studniami rewizyjnymi. Następnie poprzez otwarty rów nastąpiło włączenie w km 0+511 do przepustu z rur betonowych o przekroju 600mm. W km 0+524,88 zaczyna się kolektor kanalizacji deszczowej z rur o przekroju 300mm i poprzez wpusty uliczne odbierana jest woda opadowa. Na pozostałym odcinku zbudowanego chodnika odwodnienie następuje poprzez istniejące wpusty uliczne do studni rewizyjnych i rowów. Zjazdy gospodarcze o szer. 5m wykonane zostały z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej o pow. 216,24m2. Podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10 gr 15cm.

Projekt realizowano w okresie od 27 marca do 21 lipca 2006 roku i jest zgodny z celami Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006" podniesienie standardu i życia na wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska