Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs Fotograficzny "Baboszewo Przyjazna Gmina na Mazowszu" Edycja II - 2021 rok

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 

 

konkurs fotograficzny

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Cel konkursu

 1. Podkreślanie atutów regionu – gminy Baboszewo.
 2. Zachęta do lepszego poznania gminy.
 3. Propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy, rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 4. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 5. Promocja gminy Baboszewo.
 6.  

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Baboszewo w szczególności do dzieci i młodzieży.
 2. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 3. Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Baboszewie.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Zasady

W ramach konkursu uczestnicy wykonują fotografie promujące Gminę Baboszewo, które będą ukazywały:

 1. Tematyka I - walory kulturowe – zdjęcia zabytków, ciekawe obiekty, miejsca na terenie gminy, atrakcje turystyczne;
 2. Tematyka II – walory przyrodnicze – zdjęcia elementów przyrody, krajobrazy;
 3. Tematyka III – z pasją – ciekawe, wykonane w sposób artystyczny ujęcia gminy Baboszewo.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie odpowiedniego formularza zgłoszenia konkursowego oraz maksymalnie 3 zdjęć – po jednym w danej tematyce.

Zgłoszenia

Zgłoszenie oraz zdjęcia należy przesłać na adres promocja@gminababoszewo.pl do dnia 30 lipca 2021 roku. Wiadomość zatytułowana „Konkurs fotograficzny 2021” musi zawierać:

 1. Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami, którego wzór stanowi:
  1. dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 do Regulaminu,
  2. dla osób pełnoletnich – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. maksymalnie 3 fotografie - pliki w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, w formacie nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku bez jakichkolwiek oznaczeń, symboli itp. Plik ze zgłaszaną fotografią należy nazwać wg wzory: imię_nazwisko_temat_rok.
 3. Oryginały formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń (o ile nie zostały podpisane podpisem elektronicznym) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, kancelaria ogólna, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego.

Do Konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie konkursowi ,,Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu’’ wykonane jedynie na terenie gminy Baboszewo.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Wójta Gminy Baboszewo.

Komisja spośród nadesłanych

 1. prac o tematyce I (walory kulturowe) i II (walory przyrodnicze) wybierze trzy najlepsze fotografi i nagrodzi autorów.
 2. prac o tematyce II wybierze jedno najlesze zdjęcie i nagrodzi autora.

Nagrody

Za prace nadesłanych o tematyce I i II Zwycięscy otrzymają nagrody w wysokości:

 1. za zajęcie I miejsca – 500 zł,
 2. za zajęcie II miejsca – 300 zł,
 3. za zajęcie III miejsca – 200 zł.

Z prac o tematyce III – Zdjęcie z pasją – zostanie wybrane jedno zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę specjalną w wysokości 500,00 zł. Nagroda ufundowana przez Pana Krzysztofa Kruszewskiego – Radnego Powiatu Płońskiego.

Organizator zastrzega, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną (wyższą) nagrodę.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród nastąpi na imprezie plenerowej pod nazwą ,,Dożynki w Gminie Baboszewo’’ w dniu 05 września 2021 r.

 

Regulamin konkursu

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska