Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Odbiór Odpadów Komunalnych

Treść strony

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Baboszewo w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów

  • harmonogram
  • harmonogram1
  • harmonogram3

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Baboszewo w okresie styczeń grudzień 2019 r.

  • Harmonogram 1
  • Harmonogram 2
  • Harmonogram 3

Informacja


 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo w 2019 r. jest realizowany przez :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

Ul. Adama Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

tel. (23) 662 44 60 

Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

 

Informacja z dnia 18.12.2018 r.


 

  • MX-2614N_20181108_103249-page-001

Informacja z dnia 08.11.2018 r.


 

Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo jest realizowany przez :

CARBON-ŁĘG Sp. z. o. o.

Łęg Kościelny 19A

09-210 Drobin

tel. (24) 260 22 40 

KRS: 0000508538

NIP: 521 367 11 69 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany w godz. 7:00-19:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100m. Gdy ta odległość jest większa niż 100m odpady zostaną odebrane sprzed posesji.


 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Informacja z dnia 03.01.2018 r.


 

Miejsca zagospodarowania przez Carbon-Łęg Sp. z. o. o. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Loveko Sp. z. o. o.

ul. Pałacowa 18

09-470 Nowe Miszewo

Zakład mechanicznej obróbki – sortowania

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

PGK w Płońsku Sp. z. o. o.

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Opakowania ze szkła

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z. o. o.

Składowisko Odpadów w Dalanówku

09-100 Płońsk

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z. o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnym 09-100 Płońsk

Szkło

Tworzywa sztuczne

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady wielkogabarytowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z. o. o.

ul. Traugutta 33

09-200 Sierpc

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w miejscowości, gm. Sierpc.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Opakowania ze szkła


 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
osiągnięte przez Gminę Baboszewo, CARBON-ŁĘG Sp. z. o. o. oraz PGK Sp. z. o. o.  w 2017 r.

 

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   -   31,68 %.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych   -   100 %.

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   -  41,71%.

Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Baboszewo w okresie kwiecień - grudzień 2020 r.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska