Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Plany rozwoju lokalnego

Banery

  • Program czyste powietrze
  • Projekt dostępna szkoła
  • Projekt cyfrowa gmina
  • Transport door to door

Treść strony

PLANY ROZWOJU LOKALNEGO

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo:

 

UCHWAŁA Nr XVI/87/2004

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. . DzU z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. DzU z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, DzU z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, DzU z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w związku z uchwałą Nr XV/83/2004 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013 Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje :

§ 1

Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baboszewo na lata 2004 – 2013 o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Tadeusz Kowalkowski


 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Baboszewo:

 

UCHWAŁA Nr XXIX/234/2014

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Baboszewo".
 
 

 

Banery

Stopka

  • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska