Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Konkurs "eko-rolka" 2023

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Konkurs "eko-rolka"

Konkurs na nagranie krótkiego filmiku o tematyce ekologicznej "eko-rolka"

(wybrane zapisy z regulaminu konkursu)

Organizator

Wójt Gminy Baboszewo

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. ks M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie

Cel konkursu

 1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej;
 2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów zagadnieniami ekologicznymi;
 3. Promowanie postaw proekologicznych, pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania tematyką ekologii i ochrony środowiska;
 4. Ukazanie przykładów dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu;
 5. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 6. Nabycie przez młodzież umiejętności realizacji filmu zgodnie ze sztuką filmową;
 7. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia;
 8. Rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji;
 9. Promowanie osiągnięć uczniów;
 10. Promocja Gminy Baboszewo oraz Szkół z terenu Gminy.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego spotu video/filmu edukacyjnego – eko-rolki, zwanego dalej Pracą Konkursową, ukazującego w sposób kreatywny zagadnienia związane z ekologią, ochroną środowiska.
 2. Zadaniem autora jest stworzenie Pracy Konkursowej o charakterze edukacyjnym na jeden z wybranych tematów:
  1. jestem eko – promocja właściwych praktyk ekologicznych;
  2. wiem czym oddycham – dbamy o ochronę powietrza;
  3. nie wyrzucaj wykorzystaj – zmniejszamy ilość odpadów;
  4. oszczędzam energię.
 3. Konkurs realizowany jest w formie gminnej rywalizacji.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Baboszewo.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII.
 3. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły składające się z trzech uczniów.

Zasady

 1. Uczestnicy/zespoły zgłaszają swój udział w konkursie poprzez złożenie formularza zgłoszenia udziału stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Każdy uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.
 3. Uczestnik/zespół nagrywa z wykorzystaniem własnych narzędzi film o tematyce określonej w §2 ust. 2 regulaminu.
 4. Nagranie można zrealizować w dowolnej technice filmowej.
 5. Celem filmu jest przedstawienie wybranego zagadnienia z zakresu ekologii.
 6. Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 min.
 7. Do Konkursu można zgłaszać filmy własne odpowiadające tematycznie wykonane jedynie na terenie gminy Baboszewo.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 9. Filmy nie mogą być reklamą lub antyreklamą żadnego producenta lub marki (nie mogą pokazywać logotypów i marek produktów, sprzętu itp.)
 10. Filmy nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.
 12. Osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 13. Za posiadanie zgody na wykorzystanie wizerunku osoby występującej odpowiedzialny jest autor filmu.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie oraz Pracę konkursową należy przesłać na adres promocja@gminababoszewo.pl
  w terminie do 22 maja 2023 r.
 2. Wiadomość e-mail powinna być zatytułowana „Konkurs eko-rolka” i musi zawierać:
 3. Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (zgoda na udział dziecka w konkursie);
 4. Pracę konkursową przygotowaną w jednym z formatów: .mp4, .avi, .wmv.
 5. Oryginały formularza zgłoszeniowego, zgody rodzica/opiekuna prawnego oraz zgody na wykorzystanie wizerunku należy złożyć do sekretariatu szkoły w zamkniętej kopercie.
 6. Koperty z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego nie później niż do dnia 24 maja 2023 r..

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego w Baboszewie – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe:
  1. Miejsce I – powerbank z panelem słonecznym;
  2. Miejsce II – lampa pierścieniowa ze statywem;
  3. Miejsce III – głośniki bezprzewodowe.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany rodzaju nagród określonych w ust. 2.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród  w czasie imprezy "Ekologiczny piknik rodzinny w Baboszewie" – 28 maja 2023 r. około godz. 16.00

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska