Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Klub "Senior+"

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Godziny otwarcia 1

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Klub Senior+, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Senior+, reprezentowany przez Kierownika Klubu – Panią Teresę Jedynak (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Spółdzielcza 4, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 4, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: klubseniora@gminababoszewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Marzannę Juchner, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały nr XV.105.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Baboszewo Ośrodek Wsparcia Klub „Senior+”, włączenia go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Klub Senior+
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień Klubu Senior+ wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, placówek pomocy społecznej, oraz innych organów administracji publicznej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: placówek pomocy społecznej, urzędu gminy, instytucji publicznych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska