Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Zadania Komisji

Treść strony

DZIAŁALNOŚĆ GKRPA

Gminna Komisja jest przeszkolona w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji posiadają podstawową wiedzę z zakresu:

 • uzależnienia,jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym
 • sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
 • zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
 • budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów
 • pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
 • prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy
 • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art 24 ustawy lub podania się leczeniu odwykowemu

O ile osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolnie poddanie się leczenia, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania:

 • kieruje się osobę na badanie przez biegłych /psycholog i psychiatra/ w celu wydania opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego/art 25 ustawy/
 • przygotowuje się dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego/art 26 ust.3 ustawy/
 • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy /art 26.ust 3 ustawy/

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zadania wynikają z ustawy z dnia 26 października 1962 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U.147 poz.1231 z późniejszymi zmianami/ i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.nr 179 poz.1485/ oraz Regulamin Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z GKRPA i Narkomanii uchwalonych w programach rocznych.

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska