Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wydanie dowodu osobistego

Treść strony

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Baboszewo

Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego

pok. nr 18, tel.: (23) 66-11-091 wew. 28, fax.: (23) 66-11-071

Osoby odpowiedzialne: Sylwia Adamska, Katarzyna Gierkowska.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [pobierz]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

2. Aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Opłata skarbowa:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Dodatkowe informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty i może posiadać jeden ważny dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania natomiast wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego. 

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, a w przypadkach, o których mowa w pkt 2-4. - niezwłocznie.

UWAGA!!!

Zmiana miejsca zameldowania nie skutkuje obowiązkiem wymiany dowodu osobistego!

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2016.391 ze zmianami).

 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska