Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Świadczenia Wychowawcze

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE "RODZINA 500+"

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • w wysokości  500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie,
 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 • okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
 • prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio a) urodzenia się dziecka, b) objęcia dziecka opieką lub c) przysposobienia dziecka.
 • W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego  wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze,marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

 II Wymagane dokumenty, w przypadku ubiegania się  o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

W przypadku utraty źródła dochodu roku 2016 lub po roku 2016 należy dołączyć:

 • w zależności od formy zatrudnienia: kserokopię świadectwa pracy, kserokopię umowy zlecenia, kserokopię umowy o dzieło, itp.,
 • kserokopie PIT-ów, między innymi: PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A,

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 należy dołączyć:

 • informację określającą moment powstania dochodu (np.: kserokopia umowy o pracę umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za rok 2014 (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz. U. poz. 214).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: dokument określający wysokość dochodu netto za drugi miesiąc po podjęciu zatrudnienia,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za drugi miesiąc po rozpoczęciu działalności (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214).

Inne wymagane dokumenty:

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: kserokopia nakazu ustalającego wymiar podatku rolnego za 2016 r.,
 • w przypadku rozwodu lub separacji: odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • w przypadku zgonu małżonka: odpis aktu zgonu małżonka (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – składają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214),
 • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - wyrok zasądzający alimenty lub ugoda sądowa.

W przypadku doprecyzowania innych sytuacji dochodowych, rodzinnych lub prawnych rodziny, nie wymienionych powyżej, a mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, mogą być wymagane również inne dokumenty.

III Termin i sposób składania wniosków o świadczenia wychowawcze

Wnioski na nowy okres zasiłkowy który rozpocznie sie od 1 października 2018 r. przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w w/w okresie zasiłkowym rokiem bazowym będzie rok 2017 oraz zmiany po tym roku.

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Druki do pobrania: www.mpips.gov.pl

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska