Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Treść strony

Najważniejszy obowiązek centralizacji VAT: zmiana faktur

Każda faktura zakupowa wystawiona po 1 stycznia 2017 r. tylko i wyłącznie na urząd obsługujący gminę lub na jej jednostkę lub zakład budżetowy, jako na nabywcę, zamiast na gminę, będzie fakturą wystawioną z błędem.

Po 1 stycznia 2017 r. każda faktura zakupowa powinna być prawidłowo wystawiona na gminę jako na nabywcę, a nie na urząd ją obsługujący czy też na jej jednostkę lub zakład budżetowy. I to mimo tego, iż faktura ta dotyczyć będzie zakupów dokonywanych przez te jednostki organizacyjne gminy. Dane tej jednostki organizacyjnej gminy, także oczywiście muszą być podawane na fakturze, ale wyłącznie jako dane dodatkowe (pomocnicze) i jako dane np. odbiorcy.

Gmina  Baboszewo - Nabywca 
ul. Warszawska 9A
09 – 130 Baboszewo
NIP 567-179-04-40
Regon 130378054

Urząd Gminy Baboszewo - Odbiorca
ul. Warszawska 9A
09 – 130 Baboszewo


Kiedy konieczna korekta

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich bez wyjątku faktur nabycia. Także tych faktur, które nie dają prawa do odliczeń podatku naliczonego w niej zawartego.

Zatem każda faktura zakupowa wystawiona po 1 stycznia 2017r. tylko i wyłącznie na urząd obsługujący gminę lub na jej jednostkę lub zakład budżetowy, jako na nabywcę, zamiast na gminę, będzie fakturą wystawioną z błędem, który należy poprawić. Musi zatem taka faktura zostać poprawiona co do danych identyfikacyjnych tego „nabywcy".

Poprawienie tych danych może odbyć się na dwa różne sposoby. Przy czym obydwie opcje są równorzędne. Czyli albo poprzez wystąpienie z prośbą do wystawcy błędnej faktury (sprzedającego) o wystawienie faktury korygującej. Albo też poprzez wystawienie noty korygującej do tej błędnej faktury oraz wysłania jej wystawcy. Przy czym druga opcja jest w praktyce częściej stosowana.

Popełniane błędy dotyczyć będą w szczególności omyłkowego wskazania na fakturze jako nabywcy:

- jednostki organizacyjnej gminy i także numeru NIP tej jednostki,

- jednostki organizacyjnej gminy, jednakże numeru NIP samej gminy,

- gminy, jednakże numeru NIP jednostki organizacyjnej gminy.

Ponadto jeśli chodzi o to, czy taka faktura zakupowa wystawiona po 1 stycznia 2017r. z błędnymi danymi identyfikacyjnymi „nabywcy" uprawnia go do odliczenia, to należy zauważyć, iż w modelu scentralizowanym taka faktura pomimo wszystko powinna dać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego w tej fakturze. Wynika to z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a także ze specustawy o centralizacji. Zgodnie bowiem ze specustawą o centralizacji, gmina z dniem centralizacji wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek w zakresie podatku VAT.

To, iż takie błędy - powszechnie uznawane za błędy mniejszej wagi - nie dyskwalifikują faktury zakupu dla celów odliczeń, potwierdza i orzecznictwo sądowe i orzecznictwo administracyjne.

Zatem fakturowanie zakupów towarów i usług tylko na jednostkę lub zakład budżetowy gminy, zamiast na gminę (z umieszczeniem dodatkowo danych jej jednostki organizacyjnej), jest od 1 stycznia 2017 r. niemożliwe.

Podwójne dane

Od 1 stycznia 2017 r. każda faktura zakupowa musi zawsze zawierać dubeltowe (podwójne) dane.

Czyli zarówno pełne dane identyfikacyjne gminy jako nabywcy, tj.: jej nazwę, jej adres i jej NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jej jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli: nazwę odbiorcy towarów i usług (będącego także adresatem faktury) i jego adres.

Faktury dotyczące zakupów dokonywanych przez jednostki lub zakłady budżetowe gminy choć bezpośrednio będą do nich trafiać, a nie do gminy i przez te jednostki będą księgowane, z punktu widzenia formalnego, muszą zawierać dane jednostki macierzystej.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na użytą przez art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT terminologię dotyczącą „NIP nabywcy" na fakturze. Mianowicie przepis ten stanowi, iż faktura powinna zawierać: „numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi". Zatem dane nabywcy, a szczególnie jego NIP, zawarte w fakturze, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, to wyłącznie dane podatnika zarejestrowanego w urzędzie skarbowym jako „podatnik VAT czynny", składający comiesięczne deklaracje VAT-7. A takim podatnikiem jest bezspornie gmina.

Na fakturze w pozycji „nabywca" może więc widnieć wyłącznie gmina, gdyż to ona jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym jako „czynny podatnik VAT" i to tylko ona posiada NIP dla celów VAT. Natomiast w pozycji „odbiorca" (lub w uwagach dodatkowych) może i powinna być wymieniona tylko i wyłącznie jednostka lub zakład budżetowy gminy.

UWAGA!

Nazwa i adres nabywcy oraz jego NIP, to na fakturze wyłącznie dane gminy. Natomiast nazwa odbiorcy (adresata faktury), to na fakturze dane jednostki lub zakładu budżetowego gminy.

Zatem z danych identyfikacyjnych gminy na fakturze nabycia powinny być obowiązkowo podane takie dane, jak:

- nazwa gminy oraz jej adres, a także

- NIP gminy (wykluczone jest podawanie NIP jednostki lub zakładu budżetowego gminy).

Natomiast z dodatkowych danych na fakturze, tj.: danych identyfikacyjnych jednostki lub zakładu budżetowego gminy, powinny być obowiązkowo podane wyłącznie takie dane, jak:

- nazwa jednostki lub zakładu budżetowego gminy,

- adres jednostki lub zakładu budżetowego gminy.

UWAGA!

W otrzymywanych przez jednostki lub zakłady budżetowe fakturach powinny być podawane podwójne nazwy (i gminy, i jednostki lub zakładu budżetowego gminy), podwójne adresy, a także NIP wyłącznie gminy.

O czym należy pamiętać

Po 1 stycznia 2017 r., tj. po powszechnym wdrożeniu centralizacji rozliczeń VAT w gminach, każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę czy też przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca oraz przez nich księgowana, musi bezwzględnie w pozycji „nabywca" zawierać dane identyfikacyjne gminy, czyli ich centrali, ze szczególnym uwzględnieniem NIP tej gminy. Przykładowo faktura na zakup kredy, musi być bezwarunkowo wystawiona na gminę, jako na nabywcę, zamiast na szkołę, mimo iż faktura ta nie daje prawa do odliczeń podatku naliczonego w niej zawartego. Przy czym dane szkoły też muszą być podane w tej fakturze ale tylko dodatkowo (pomocniczo), jak dane odbiorcy i adresata faktury (z nazwą szkoły oraz z adresem szkoły).

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska