Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Baboszewie w ul. Leśnej, Glinojeckiej, 19 Stycznia

Treść strony

Gmina Baboszewo zrealizowała projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Baboszewie w ul. Leśnej, Glinojeckiej, 19 Stycznia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, degradacja cieków wodnych i związany z tym niski komfort życia mieszkańców spowodował, że działaniom w zakresie zagospodarowania ścieków komunalnych Gmina Baboszewo przyznała priorytet. Realizacja pozwoliła zakończyć kanalizowanie Baboszewa – siedziby Gminy i największej miejscowości na terenie Gminy. Potencjalna atrakcyjność terenu oraz postępująca rozbudowa infrastruktury powodują dynamiczny rozwój Baboszewa. Brak kanalizacji na terenie objętym Projektem wyraźnie ograniczał jego walory inwestycyjne, a dla mieszkańców był dużym utrudnieniem w codziennym życiu. W związku z powyższym Gmina Baboszewo złożyła w sierpniu 2004 roku wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze względu na bardzo wysokie koszty Projektu.

Efektem powyższego było podpisanie w dniu 25 kwietnia 2005 roku umowy Nr Z/2.14/III/3.1/04/U/6/05 Gminy Baboszewo reprezentowanej przez Wójta Gminy – mgr inż. Wiesława Przedpełskiego z Wojewodą Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu to kwota 1.642.115zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości – 1.158.158zł, środki Budżetu państwa stanowią kwotę w wysokości 152.021zł, zaś udział Gminy Baboszewo w tymprzedsięwzięciu wynosi 234.032 ł.

Przedmiotem projektu było wykonanie kanalizacji sanitarnej, przykanalików i podłączeń posesji do studni rewizyjnych w ul.Leśnej, 19 Stycznia, Glinojeckiej i Zielonej w Baboszewie. Zadanie było realizowane w systemie grawitacyjnym z pompowniami ściekowymi. Takie rozwiązanie było podyktowane warunkami lokalnymi oraz występującymi stosunkowo płytko wodami gruntowymi. Cała kanalizacja została wykonana z rur PCV, studnie w większości PCV o przekr. 425 mm (315mm na przykanalikach). Niewielka ilość studni zostanie wykonana z kręgów betonowych. Kanalizacja obejmuje 114 posesji z możliwością podłączenia dalszych, gdyż wzdłuż trasy kanalizacji znajdują się tereny przewidziane do zabudowy mieszkaniowej.

Zadanie wymagało wykonania :

  • kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm i długości 2.651mb
  • kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160mm i długości 46mb
  • studni kanalizacyjnych na sieci 81szt
  • przykanalików do posesji z rur PCV (PP) śr.160mm i długości 2085mb i 97szt. studni,
  • wykonania 4 pompowni ścieków oraz przewodów tłocznych z rur PE o średnicy 90mm, długości 1.190m

Powyższerozwiązanie jest powszechnie stosowanym i  prawdzonym systemem, ponadto łatwość obsługi i zarządzania przez Gminę spowoduje, że będą niskie koszty eksploatacji.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z o.o z Ciechanowa, który zrealizował cały zakres Projektu w okresie od 15 lipca 2005 roku do 15 czerwca 2006 roku za łączną kwotę – 1.512.132,92 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jbyłacelem, który powoduje aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją. Wydaje się, że planowany rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy zwiększy jej atrakcyjność inwestycyjną dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów i stanowi warunek do dalszego rozwoju gospodarczego, dzięki czemu zwiększone zostaną możliwości zatrudnienia.

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska