Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Regulaminy

Treść strony

REGULAMINY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BABOSZEWO

Załącznik nr 1

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                           RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z

HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W BABOSZEWIE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. J. i A. Brodeckich 6 w Baboszewie.

2. Zarządcą Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie zwanej dalej „Halą” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej „Administratorem”.

3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych obowiązują przepisy w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz podczas treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują również regulaminy, opracowane przez ich Organizatorów.

§ 2

Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas imprez masowych i innych zajęć.

§ 3

1. Hala otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

1) od 800 – 1500 – dla dzieci i młodzieży gminnych placówek oświatowych,

2) od 1600 – 2100 – dla wszystkich zainteresowanych

3) w soboty i w niedziele – zgodnie z terminarzem zawodów i imprez.

2. W godzinach od 21:00-8:00 i wówczas gdy Hala jest zamknięta zabronione jest przebywanie na jej terenie osób nie upoważnionych przez Administratora.

3. Hala udostępniana jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

4. Korzystanie przez grupy zorganizowane odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram.

5. Z Hali korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje i organizacje,

4) osoby fizyczne,

5) dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Hali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

6) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

6. Z Hali korzystać nie mogą osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem działania środków odurzających,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi,

3) zakłócające porządek.

7. Osoby korzystające z Hali  mogą korzystać ze znajdujących się w niej pomieszczeń sanitarnych.

8. Korzystający z Hali muszą obowiązkowo zmienić strój i obuwie na sportowe.

§ 4

1. Podczas korzystania z Hali zakazuje się:

 1. wchodzenia na  obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,
 2. rzucania przedmiotami,
 3. używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek    i obrażania jakichkolwiek osób,
 4. rozniecania ognia,
 5. pisania na budynkach, urządzeniach, drogach, ich malowania lub oklejania,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOY-TOY
 7. śmiecenia,
 8. wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
 9.  wchodzenia na teren Hali innymi drogami, niż wejścia udostępnione,
 10. zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
 11.  sprzedaży towarów bez zezwolenia Administratora,
 12.  rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp. bez zgody organizatora lub Administratora Hali,
 13.  przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Administratora, 
 14.  wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,
 15.  palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

2. Na teren Hali zabrania się w szczególności:

1) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,

2) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

3) wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

4) wnoszenia butelek i opakowań szklanych.

5) wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych oraz ich używania

6) wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,

7) używania wskaźników laserowych.

3. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia znajdujące się w Hali bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

§ 5

1. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie dozorującej obiekt.

2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

3. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi, trenerowi lub obsłudze Hali.

4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach po każdych zajęciach.

§ 6

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Hali można kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Baboszewie.


Załącznik nr 2

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                              RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                             z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  W BABOSZEWIE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko -  ORLIK 2012”  oraz kortu tenisowego przy ul. J. i A. Brodeckich 6 w Baboszewie.
 2. Zarządcą kompleksu boisk sportowych „Moje boisko -  ORLIK 2012” oraz kortu tenisowego w Baboszewie zwanego dalej „boiskami” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej „Administratorem”.
 3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych obowiązują przepisy w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz podczas treningów, zajęć sportowych  i rekreacyjnych oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują również regulaminy, opracowane przez ich Organizatorów.

§ 2

Wejście na teren boisk oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas imprez i innych zajęć.

§ 3

 1. Boiska są otwarte w następujących dniach i godzinach:

1) poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00 - w roku szkolnym pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkół z siedzibą w Baboszewie,

2)  poniedziałek – piątek godz 16.00-21.00 dostępne dla wszystkich zainteresowanych,

3) sobota – godz. 10.00-16.00 (dotyczy boiska Orlik) - dostępne dla wszystkich zainteresowanych, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy w terminarzu zawodów i imprez są zaplanowane na sobotę lub niedzielę zawody lub imprezy w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie lub na boiskach, boisko będzie zamknięte,

4) soboty i niedziele – zgodnie z terminarzem zawodów i imprez.

 1. W godzinach od 21:00-8:00 (poniedziałek – piątek) i wówczas gdy boiska są zamknięte zabronione jest przebywanie na ich terenie osób nie upoważnionych przez Administratora.
 2. Boiska udostępniane są osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 3. Korzystanie przez grupy zorganizowane odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram.

§ 4

1. Z boisk korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje i organizacje,

4) osoby fizyczne,

5) dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boisk wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

6) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

2. Z boisk korzystać nie mogą osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem działania środków odurzających,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi,

3) które zakłócają porządek.

3. Zakazuje się korzystania z boisk w przypadku  braku zgody Administratora  w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 1. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko -  ORLIK 2012” mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się bezpośrednio przy tym kompleksie.
 2. Osoby korzystające z kortu tenisowego mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie.

§ 5

1. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim i korcie tenisowym dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego, a na boisku z nawierzchnią poliuretanową tylko obuwie typu halowego.

2.  Podczas korzystania z boisk zakazuje się:

 1. wchodzenia na  obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,
 2. rzucania przedmiotami,
 3. używania wulgarnego , obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
 4. rozniecania ognia,
 5. pisania na budynkach, urządzeniach, drogach, ich malowania lub oklejania,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOY-TOY,
 7. śmiecenia,
 8. wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
 9.  wchodzenia na teren kompleksu boisk innymi drogami, niż wejścia udostępnione,
 10. zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
 11.  sprzedaży towarów bez zezwolenia Administratora,
 12.  rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp. bez zgody organizatora lub Administratora,
 13.  przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Administratora , 
 14.  wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,

3. Na teren boisk zabrania się w szczególności:

1) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,

2) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

3) wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

4) wnoszenia butelek i opakowań szklanych.

5) wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych oraz ich używania

6) wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,

7) używania wskaźników laserowych,

4. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na terenie boisk bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

§ 6

1. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boisk urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie dozorującej obiekt.

2. Na terenie boisk obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

3. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

5. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach po każdych zajęciach.

§ 7

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania obiektu można kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Baboszewie.


Załącznik nr 3

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                              RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STADIONU SPORTOWEGO  W BABOSZEWIE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady korzystania ze Stadionu Sportowego przy ul. Sportowej w Baboszewie.
 2. Zarządcą Stadionu Sportowego w Baboszewie zwanego dalej „Stadionem” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych obowiązują przepisy w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz podczas treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują również regulaminy, opracowane przez ich Organizatorów.

§ 2

Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas imprez i innych zajęć.

§ 3

 1. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 2. Stadion jest otwarty od poniedziałku do niedzieli - w godz. 7.00 do godziny 21.00
 3. W godzinach 21.00-7.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie upoważnionych przez Administratora.

§ 4

 1. Ze Stadionu mogą korzystać:

1) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

2) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Baboszewo w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora,

3) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora,

4) instytucje i przedsiębiorstwa,

5) osoby prywatne.

 1. Z obiektu korzystać nie mogą osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem działania środków odurzających,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi,

3) które zakłócają porządek.

 1. Osoby do lat 13, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Administratora, służb porządkowych i osób upoważnionych przez Administratora.
 4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zezwoleniem wydanym na podstawie odrębnych przepisów i w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje Administrator.
 6. Na Stadionie, za zgodą Administratora, podmioty, o których mowa w pkt. 1 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 7. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno - sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez Administratora Stadionu harmonogramu.
 8. Udostępnianie organizatorowi Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z Administratorem Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie korzystania ze Stadionu.
 9. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.

§ 5

 1. Na teren Stadionu zabrania się w szczególności:

1) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,

2) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

3) wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

4) wnoszenia butelek i opakowań szklanych.

5) wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych oraz ich używania

6) wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,

7) używania wskaźników laserowych.

 1. Podczas zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych na terenie Stadionu zakazuje się:
 1. wchodzenia na  obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,
 2. rzucania przedmiotami,
 3. używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek  i obrażania jakichkolwiek osób,
 4. rozniecania ognia,
 5. pisania na budynkach, urządzeniach, drogach, ich malowania lub oklejania
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOY-TOY
 7. śmiecenia,
 8. wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
 9.  wchodzenia na teren Stadionu innymi drogami, niż wejścia udostępnione,
 10. zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
 11.  sprzedaży towarów bez zezwolenia Administratora,
 12.  rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp. bez zgody organizatora lub Administratora Stadionu,
 13.  przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Administratora , 
 14.  wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych.
 1. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie dozorującej obiekt.
 2. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.
 3. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na terenie Stadionu bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

§ 6

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Stadionu można kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Baboszewie.


Załącznik nr 4

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                              RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW USYTUOWANYCH NA TERENIE GMINY  BABOSZEWO

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Baboszewo: tj placu zabaw w Cieszkowie Starym oraz placu zabaw w Baboszewie przy ul. Mazowieckiej.

2. Zarządcą placów zabaw z terenu Gminy Baboszewo zwanych dalej „Placami Zabaw” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej „Administratorem”.

§ 2

 1. Wejście na teren Placów Zabaw oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń na placach zabaw należy sprawdzić stan techniczny urządzeń – usterki należy zgłaszać Administratorowi.

§ 3

 1. Place zabaw są otwarte od 8.00 do zmroku, korzystanie i przebywanie po zmroku jest zabronione.
 2. Korzystanie z placów zabaw odbywa się bez nadzoru i opieki Administratora.
 3. Z urządzeń placów zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placów zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Korzystanie przez dzieci z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka, co należy do oceny rodzica lub opiekuna dziecka.
 7. Na terenie placów zabaw zabrania się:

1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

2) niszczenia sprzętu i urządzeń,

3) jazdy na rowerze i gry w piłkę,

4) wspinania się na urządzenia,

5) zaśmiecenia terenu,

6) wprowadzania zwierząt.

7) zakłócania porządku (np.: używanie słów uważanych za obraźliwe)

6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

§ 4

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Placów Zabaw można kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Baboszewie.


Załącznik nr 5

                                                                                                                                              do UCHWAŁY NR XXVI/176/2017

                                                                                                                                              RADY GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2017 r.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE GMINY BABOSZEWO

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady dostępności i korzystania z siłowni zewnętrznych usytuowanych na terenie Gminy Baboszewo: tj. w Baboszewie przy ul. Mazowieckiej, w Baboszewie przy ul. J. i A. Brodeckich oraz w Mystkowie przy Szkole Podstawowej.
 2. Zarządcą Siłowni Zewnętrznych z terenu Gminy Baboszewo zwanych dalej „Siłowniami Zewnętrznymi” jest Urząd Gminy w Baboszewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A  09-130 Baboszewo zwany dalej „Administratorem”.

§ 2

 1. Wejście na teren Siłowni Zewnętrznych oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń – usterki należy zgłaszać Administratorowi

§ 3

 1. Siłownie Zewnętrzne są ogólnodostępne.
 2. Na terenie Siłowni można przebywać w godz. od 6:00 do 22:00.
 3. W godzinach 22.00-6.00 zabronione jest przebywanie na terenie Siłowni Zewnętrznych osób nie upoważnionych przez Administratora.
 4. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią
 5. Siłownie Zewnętrzne przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 6. Z Siłowni Zewnętrznych nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem działania środków odurzających,

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi,

3) które zakłócają porządek.

 1. Grupy szkolne mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
 2. Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu mogą występować kontuzje lub urazy.
 3. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 4. Na terenie Siłowni Zewnętrznych zabrania się:

1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

2) niszczenia sprzętu i urządzeń,

3) jazdy na rowerze, deskorolkach, rolkach itp. oraz gry w piłkę,

4) wspinania się na urządzenia,

5) zaśmiecenia terenu,

6) wprowadzania zwierząt.

7) zakłócania porządku (np.: używania słów uważanych za obraźliwe)

11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia Siłowni Zewnętrznych bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

§ 4

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Siłowni Zewnętrznych można kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Baboszewie.

wstecz

Banery

Stopka

 • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska