Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wymagane dokumenty

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

WYMAGANE DOKUMENTY

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby  lub rodziny ubiegającej się o pomoc ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz  na podstawie następujących dokumentów:

 1. Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 2. Skróconego odpisu  aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka.
 3. Dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Decyzji właściwego organu  w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
 5. Orzeczenie komsji do spraw inwalidztwa  i zatrudnienia  wydanego  przed dniem 1 września 1997r.,orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej.
 6. Orzeczenia o niepełnnosprawności  albo orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.
 7. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia  z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne,składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 8. Zaświadczenia  albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej,umowy zlecenia ,umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( usług rolniczych),zawierającego  informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczeie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez  ubezpieczobego  oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 9.  Zaświdczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach , za które były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych.
 10.  Dowody otrzymania renty ,emerytury,zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
 11. Zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 12. Zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej.
 13. Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania,wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia  szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu  w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 14. Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o ustaleniu kapitału początkowego.
 15. Zaświadczenia albo oświadczenia  o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.                              15a. Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników.                                                                                                15b. Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 16. Zaświadczenia albo oświadczenia  o zdeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  osób  prowadzących  pozarolniczą  działalność gospodarczą.
 17. Zaświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8.
 18. Zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu , o których mowa  a art. 8 ust.11 i 12.
 19. Decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne.
 20. Oświadczenie o stanie majątkowym.

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska