Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ogłoszenia/Konkursy

Treść strony

 • BGR -KONKURS KRUS

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i stosowanych narzędzi, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.


Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy, w OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018 r.

Informacja z dnia 22.02.2018 r.


 

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie o naborze na wolne stanowisko pracy - inkasent

 • Nabór na wolne stanowisko inkasent

Informacja z dnia 05.03.2018 r.


 

 • ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_X

X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU, KARTA ZGŁOSZENIOWA:

Informacja z dnia 07.03.2018 r.


 

 • LOGO_STARTUJ Z MAZOWSZA

Konkurs „Startuj z Mazowsza”

Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca br.

Obecnie startupy mają ogromny potencjał tworzenia innowacji, jednak potrzebują wsparcia, zarówno finansowego, jak i doradczego. Stąd powstał pomysł na Konkurs dla startupów,
w którym, poza nagrodami pieniężnymi, będzie można zdobyć bezpłatne warsztaty edukacyjne, konsultacje prawne, księgowe lub biznesowe, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, a nawet miejsce w programie akceleracyjnym. Udział w konkursie to również szansa na zdobycie nowych kontaktów i promocję.

Kto może aplikować?

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok od daty ogłoszenia konkursu i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.  

Nagrody

Na laureatów czeka m.in. 20 tys. zł za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie i 10 tys. zł za trzecie. Poza tym mogą liczyć na liczne nagrody od partnerów konkursu, którymi są: Orange Polska SA, Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. J., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny i Urząd m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 marca 2018 r.

Regulamin, formularze i zasady oceniania dostępne są na stronie: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza.html.

Informacja z dnia 08.03.2018 r.


 

 • Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej plakat

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje po raz pierwszy Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej. 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie pasjonatów fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów oraz blogerów kulinarnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Konkurs przyczynia się do promocji atrakcji kulinarnych naszego regionu oraz produktów regionalnych z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, jak również do upowszechniania mody na fotografię kulinarną, która jest podróżą przez świat pełen kolorów, struktur, smaków, zapachów i kompozycji.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w postaci wiadomości e-mail na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl do dnia 07 maja 2018 r. do godz. 23:59:00. Wiadomość e-mail może zawierać maksymalnie 2 zdjęcia o parametrach: plik w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, rozmiar do 5MB, jednak nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie do zdjęć skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi tam oświadczeniami.

Nagrodami dla laureatów konkursu są:

I nagroda – voucher na kurs fotograficzny o tematyce kulinarnej o wartości 700 zł;

II nagroda – voucher na indywidualny kurs fotograficzny o wartości 600 zł;

III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 500 zł;

nagroda publiczności - internautów – aparat fotograficzny firmy Fujifilm Instax Mini 8 o wartości 400 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu (022) 59-79-146, bądź drogą elektroniczną na adres anna.gawlicka@mazovia.pl lub fotografiakulinarna@mazovia.pl   .

Załączniki:

Informacja z dnia 13.03.2018 r.


 

 • Herb Gminy Baboszewo

URZĄD GMINY w BABOSZEWIE

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO,

TOMASZ SOBECKI

zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie:

WYMIANA STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWA STAŁE

 NA EKOLOGICZNE

- dofinansowanie 80%

Gmina Baboszewo planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekty związane z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych. Dofinansowaniu podlegać będą także instalacje odnawialnych źródeł energii, wspierające system grzewczy w budynkach mieszkalnych. W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje i urządzenia w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z gminą.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r. Wkład własny mieszkańców: 20% kosztów zakupu i instalacji wybranych przez mieszkańców rozwiązań technicznych.

Kosztem dla mieszkańca na etapie złożenia wniosku będzie koszt wykonania świadectwa energetycznego budynku (oczywiście z wyjątkiem osób, które posiadają takie świadectwo). Przed uzyskaniem dofinansowania Unii Europejskiej gmina Baboszewo nie będzie pobierać 20 % - wych wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej z gminą. Termin podpisywania umów z mieszkańcami – kwiecień/maj 2018 r. Szczegóły przedstawimy wkrótce na stronie internetowej https://www.gminababoszewo.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu.

Terminy i miejsce spotkań:

     22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 16.30,

     28 marca 2018 r. (środa) godz. 16.30,

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Baboszewie.

Spotkanie poprowadzą zaproszeni eksperci współpracujący z Gminą Baboszewo, Pan dr inż. Grzegorz Maśloch ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pan mgr inż. Mateusz Berger z Polskiej Izby Energii Odnawialnej i Efektywnej Energetyki.

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne i udział w projekcie.

TOMASZ SOBECKI

WÓJT GMINY BABOSZEWO

Informacja z dnia 16.03.2018 r.


 

 • Konkurs Innowator Mazowsza

X edycja konkursu Innowator Mazowsza

Konkurs Innowator Mazowsza to już 10 lat na Mazowszu.

Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny – idealnie pasujesz do naszego Konkursu! Aplikuj do naszego Konkursu! Złóż aplikację do Innowatora Mazowsza!

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości,
Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma  i Innowacyjny Młody Naukowiec.

 Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

 - w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków upływa 27. 04. 2018 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

Informacja z dnia 21.03.2018 r.


 

 • Europejski Fundusz Rolny

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G
w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

1.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;                                                                                                                            2.Zachowania dziedzictwa lokalnego;                                                                                                                                                                                            3.Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można składać od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00. Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij”. Wniosek (w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze, ul. Sienkiewicza 11, 09 -100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

II. Forma wsparcia:

Prefinansowanie (grant)

III. Zakres tematyczny operacji:

Aktywizacja mieszkańców w tym grup defaworyzowanych na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:

a) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących,                                                                                                                                                                                b) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących grupy defaworyzowane,

Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe, zgodnie art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. 2003 nr 93 poz. 873, z późn.zm.), jeżeli ich siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.                        

IV. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

Do 10 000 zł na jeden grant.                                                                                                                                                                                                  Wsparcie jest udzielane w formie prefinansowania planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

V. Limit środków w naborze

50 000 zł

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku, nr tel. 23 661-31-61 oraz na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl

Informacja z dnia 06.04.2018 r.


 

 • LOGO OMEGA

Oferta pracy

Omega Service Sp. z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko: Sortowacz paczek w firmie kurierskiej w Łomiankach. Do obowiązków należy: rozładunek i załadunek transportów z paczkami, sort paczek na trasy kurierskie. Oferujemy: pracę na nocną zmianę, umowę zlecenie, bezpłatny transport do miejsca pracy, premie uznaniowe dla najlepszych pracowników. Wymagania: sprawność fizyczna, dyspozycyjność i chęci do pracy, umiejętność pracy w zespole. Wójt Gminy Baboszewo wspólnie z firmą Omega Service Sp. z o.o. zapraszają na spotkanie  - piątek 08.06.2018 r. w godzinach 11.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Możliwość zatrudnienia 5-10 osób.

Informacja z dnia 01.06.2018 r.


 

 • logo_top SPZZOZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

 

 

                      

 • Doktor Haus

                      Zadbaj o swoje zdrowie z Doktorem Hausem!

 

Szpital w Płońsku prowadzi projekt ‘Doktor Haus’ mający na celu budowanie świadomości społecznej na temat prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. W marcu br. ruszyła tzw. ‘Dieta Doktora Hausa’, w ramach której osoby zainteresowane mają możliwość zakupu pakietu żywieniowego złożonego z 5 zbilansowanych posiłków, które zapewnią niezbędną ilość składników odżywczych, witamin i składników mineralnych. Posiłki pakowane są w jednorazowe, szczelnie zamknięte pudełka zapewniające świeżość potraw przez cały dzień.

W związku z powyższym poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Pracownik Działu Żywienia

Miejsce pracy: SPZ ZOZ Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 7

 

Opis stanowiska:

 • Praca przy produkcji posiłków do diety Doktor Haus
 • Pakowanie posiłków w jednorazowe pojemniki
 • Wydawanie zapakowanych posiłków

Wymagania:

 • dyspozycyjność i komunikatywność
 • dobra organizacja czasu pracy
 • dbałość o porządek i właściwy stan miejsca pracy
 • mile widziane doświadczenie w gastronomii

Oferujemy:

 • udział w ciekawym i rozwojowym projekcie żywieniowym
 • przyjazną atmosferę pracy
 • wyżywienie w godzinach pracy
 • umowę o pracę

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 23 662 39 89

w dni robocze od godz.: 9.00 do godz.: 15.00

Informacja z dnia 07.06.2018 r.


 

 • konkurs fotograficzny Mazowsze blisko sercu-plakat

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mazowsze – a czas płynie”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 30 czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu - liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie.

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,

II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,

III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,

Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

Co to jest nagroda publiczności?

Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 228 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca!

Informacja z dnia 12.06.2018 r.


 

 • Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 19 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 16 lipca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XIX edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

 • Dla osób fizycznych;
 • Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną, stanowiących załączniki do Uchwały Nr 836/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia XIX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:
 • pocztą do 16 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
 • lub osobiście do 16 lipca 2018 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl.

Załączniki:

Informacja z dnia 18.06.2018 r.


 

 • KWP z siedzibą w Radomiu - logo

Przetarg na remont Posterunku Policji w Nowym Mieście (KPP Płońsk)

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Inwestycji i Remontów informuję, iż w dniu 20.06.2018 roku na stronie internetowej: (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn.:

1. "Posterunek Policji Nowe Miasto (KPP Płońsk) - remont" z terminem składania ofert 06.06.2018 r. do godz. 10:00.

Informacja z dnia 25.06.2018 r.


 

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

 • MBW_plakat_11.06.2018.pdf

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły pod adresem http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

Informacja z dnia 11.07.2018 r.


 

 • plakat_ok_2018_popr.jpg

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych . Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł. ma wesprzeć inicjatywy oddolnie i  pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności. – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My, koordynator programu – Chcemy pokazać że przy niewielkim wsparciu i wspólnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

 1. Inicjatywy oddolne –  inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne  działania projektowe prowadzące do  dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów.    Pula dotacji: ok. 130.500 zł.
 2. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans.  W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami.  Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania.  Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane.  Pula dotacji: ok. 18.000 zł.
 3. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Pula dotacji: ok. 112.500 zł.

Co nowego?

Przez cztery lata działania programu adresowane były do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Mimo to są jeszcze gminy, w których nie dofinansowano żadnego projektu. W tym roku organizatorzy konkursu skupiają się na tych obszarach. Nazwano je białymi plamami. 25% środków chcą przekazać na dofinansowanie projektów z tych gminach. 

- Dotarcie do środowisk gdzie nie złożono jeszcze żadnego wniosku lub nie dofinansowano do tej pory projektu i zaktywizowanie ich jest naszym głównym celem – mówi Hubert Pasiak, prezes Stowarzyszenia SOKIAL z Krzeska – Chcemy pomagać budować społeczeństwo obywatelskie, świadome sowich możliwości w każdej, nawet najmniejszej gminie. Temu działaniu mają służyć między innymi superwizje środowiskowe wspierające budowanie trwałych grup, mających siłę działać nie tylko w trakcje trwania programu FIO-ML ale również po jego zakończeniu.

Listę gmin do tej pory nie objętych wsparciem można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.

Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria , konsultacje i wspomniane wcześniej suprewizje środowiskowe.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

Ewa Owczarek 725 022 233

***

Dodatkowe informacje:

 „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, jest projektem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Więcej na: www.mazowszelokalnie.pl

***

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. wwwboris.org.pl

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – jest organizacją pozarządową, która realizuje i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do rozwiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzi główny motor prorozwojowy, który wspierać powinny działania instytucji publicznych. www.krzesk.

Informacja z dnia 23.07.2018 r.


 

 • ULOTKA MPI_BABOSZEWO UG

W dniu 05.09.2018 r. w Urzędzie Gminy w Baboszewie w godzinach 08.30 – 11.30, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie p. Andrzej Wodzyński, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Mazowieckim, udzielał będzie bezpłatnych konsultacjiKonsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

 • 1-34621_mo33

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br.

Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii,  w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

Cele i założenia konkursu:

1. Konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do  organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.

2. Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz  uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.

3. Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:

 promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,

 uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),

 aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

4. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy).

5. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu.

6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

7. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.

8. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.

Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią się do wzrostu wiedzy i  podniesienia bezpieczeństwa seniorów.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Informacja z dnia 24.08.2018 r.


 

Zapraszamy do udziału w Spartakiadzie Sołectw Gminy Baboszewo, która odbędzie się podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w dniu 23 września 2018 r. W załączeniu regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Informacja z dnia 19.09.2018 r.


 

 • czyste powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

 

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

 

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Baboszewo odbędzie się 3 października 2018 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

Informacja z dnia 25.09.2018 r.


 

 • Informacja Starostwa Powiatowego w Płońsku dotycząca zmian...

Informacja z dnia 26.09.2018 r.


 

 • Bezpłatne badanie płuc

PROGRAM „ WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PŁUCA

-BEZPŁATNE BADANIE PŁUC

 

 

Szanowni Państwo,

Enel-Med  ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu płuc  z wykorzystaniem niskodawkowej Tomografii Komputerowej. Badanie jest organizowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Jego celem jest wczesne wykrycie  niepokojących zmian w płucach, oraz dalszą diagnostykę i skuteczne leczenie. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, zajmujące zaledwie 5 minut i  CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

 1. Osoby zamieszkujące:
 • Województwo mazowieckie, powiaty: grodziski, grójecki, kozienicki, miński, nowodworski, otwocki, płoński, piaseczyński, przasnyski, sokołowski, wyszkowski, m. Siedlce.
 • Województwo łódzkie, powiaty: rawski, m. Skierniewice
 1. W wieku: 50-70 lat
 2. Palące papierosy min 1 paczkę dziennie przez 20 lat lub wymiennie innych produktów tytoniowych.

Jak wziąć udział w programie?

 1. Umów się na badanie bezpośrednio w Enel-Med pod nr tel. 22 431 35 53 (w godz. 8.00-20.00) lub
 2. Poproś lekarza dowolnej specjalizacji o skierowanie na badania (wzór w załączniku) i ustal termin badania pod wyżej wymienionym numerem.

Gdzie można wykonać badanie?

 1. Oddział Diagnostyczny Enel-Med ZACISZE, ul. Gilarska 86c – czynne w godzinach 8.00- 22.00,
 2. Oddział Diagnostyczny Enel-Med CENTRUM, ul. Solidarności 128 – czynne w godzinach 8.00-22.00.

Co dzieje się dalej z wykonanym badaniem?

 1. Badanie zostaje zapisane na płycie CD/DVD i wysłane do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
 2. W przypadku wykrycia podejrzanych zmian z pacjentem kontaktuje się bezpośrednio Instytut Gruźlicy w celu ustalenia planu leczenia.

Badania wykonywane są do 19.12.2018 lub do wykorzystania limitów. Po tym terminie istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie.

W załącznikach mapka dojazdu i wzór skierowania.

Informacja z dnia 03.10.2018 r.


 

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska