Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności

Treść strony

  • -

 

Przypominamy...

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Baboszewo powyżej 18 roku życia, a w szczególności:

• osób z niepełnosprawnościami,

• osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

• osób w wieku senioralnym z potrzebą wparcia w zakresie mobilności,

• osób wykluczonych społecznie i zawodowo z powodu problemów z przemieszaniem się, które potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

 

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Zgłoszenia usługi można dokonać pisemnie, mailowo na adres urzad@gminababoszewo.pl, doortodoor@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod numerem 23 661 10 91, oraz osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu : koordynator / asystent - Iwona Szczepańska.

Informacje o projekcie oraz druki formularzy do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce "Usługi  indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

 

Przewóz wykonywany jest NIEODPŁATNIE w okresie styczeń 2021 – grudzień 2022

 


 

  • -

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina Baboszewo podpisała umowę z firmą BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o., 06-400 Ciechanów na dostawę 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT CUSTOM.

Wartość umowy 159 654,00 zł , czas realizacji do 28 czerwca 2021 r.

Samochód został zakupiony w ramach projektu pn.”Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

  • -

KOMUNIKAT

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Baboszewo informuje, iż z dniem 23 grudnia 2020 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. świadczenia usług indywidualnego transportu DOOR – TO - DOOR .

Głównym celem projektu grantowego jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym, zawodowym i kulturowym mieszkańców gminy Baboszewo posiadających problemy w zakresie mobilności.

Usługa indywidualnego transportu będzie świadczona dla wszystkich mieszkańców Gminy Baboszewo powyżej 18 roku życia, a w  szczególności: osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osób w wieku senioralnym z potrzebą wparcia w zakresie mobilności, osób wykluczonych społecznie i  zawodowo z powodu problemów z przemieszaniem się, które potencjalnie mogą powrócić lub wejść na rynek pracy.

Usługa będzie świadczona na terenie gminy Baboszewo, do miast Raciąż, Płońsk, Płock, Ciechanów, a w wyjątkowych sytuacjach będą realizowane dalsze kursy po uprzedniej analizie zasadności i konieczności odbycia takiego transportu.

Przewóz wykonywany będzie NIEODPŁATNIE w okresie styczeń 2021 – grudzień 2022 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –  15.00.

Zgłoszenia usługi można dokonać pisemnie, mailowo na adres urzad@gminababoszewo.pl, doortodoor@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod numerem 23 661 10 91, oraz osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu : koordynator / asystent - Iwona Szczepańska

Zgłoszenia powinny być wykonywane co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wyjazdu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres odbioru osoby potrzebującej transportu) , adres docelowy lub trasę przejazdu, numer telefonu kontaktowy, cel przejazdu warunkujący możliwość skorzystania z usługi door – to – door. Potwierdzenie zgłoszonej usługi nastąpi w ciągu 24 godzin.

W przypadku niemożności realizacji usługi przez Gminę bezzwłocznie informuje Ona o tym mieszkańca.

W przypadku rezygnacji mieszkańca ze zgłoszonego transportu zobowiązany jest także bezzwłocznie poinformować o tym koordynatora.

Osoba korzystająca z usługi door – to – door ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy i / lub asystenta w zakresie bezpieczeństwa w czasie przewozu.

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 W Ó J T

                                                                              /-/  mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

                                  

 

 


 

  • scan komunikatu_Page_1
  • scan komunikatu_Page_2

Banery

Stopka

  • -

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska