Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Aktualności 2018 r.

Treść strony

  • „Odnawialne źródła energii”

Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!

Jak informowaliśmy, w październiku 2016 r. Wójt Gminy Baboszewo w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria oraz Gminą Raciąż złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii”. 
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak z uwagi na brak środków w 2016 r. nie znalazł się na liście rankingowej. 
Z uwagi na wygenerowane oszczędności, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Regulamin projektu zakłada 80 % dofinansowanie i 20 % wkład własny mieszkańców. W złożonych wniosku uwzględnione są 44 instalacje fotowoltaiczne lub na pompy ciepła w budynkach prywatnych i 1 instalacja fotowoltaiczna na budynku urzędu gminy.

Wartość projektu ogółem: 9 034 074,54 zł
Wartość dofinansowania: 7 227 259,63 zł
W tym Gmina Baboszewo
Wartość projektu ogółem: : 1734 768,01 zł
Wartość dofinansowania: 1 387 814,40 zł

Informacja z dnia 25.10.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska