Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Ogłoszenia/Konkursy

Treść strony

  • Europejski Fundusz Rolny

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G
w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

1.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;                                                                                                                            2.Zachowania dziedzictwa lokalnego;                                                                                                                                                                                            3.Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można składać od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00. Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij”. Wniosek (w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze, ul. Sienkiewicza 11, 09 -100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

II. Forma wsparcia:

Prefinansowanie (grant)

III. Zakres tematyczny operacji:

Aktywizacja mieszkańców w tym grup defaworyzowanych na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:

a) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących,                                                                                                                                                                                b) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących grupy defaworyzowane,

Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe, zgodnie art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. 2003 nr 93 poz. 873, z późn.zm.), jeżeli ich siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.                        

IV. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

Do 10 000 zł na jeden grant.                                                                                                                                                                                                  Wsparcie jest udzielane w formie prefinansowania planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

V. Limit środków w naborze

50 000 zł

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku, nr tel. 23 661-31-61 oraz na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl

Informacja z dnia 06.04.2018 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska