Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wymagane dokumenty

Treść strony

Wymagane dokumenty, w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

W przypadku utraty źródła dochodu roku 2014 lub po roku 2014 należy dołączyć:

-w zależności od formy zatrudnienia: kserokopię świadectwa pracy, kserokopię umowy zlecenia, kserokopię umowy o dzieło, itp.,

-kserokopie PIT-ów, między innymi: PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A,

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 należy dołączyć:

 • informację określającą moment powstania dochodu (np.: kserokopia umowy o pracę umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za rok 2014 (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz. U. poz. 214).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: dokument określający wysokość dochodu netto za drugi miesiąc po podjęciu zatrudnienia,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za drugi miesiąc po rozpoczęciu działalności (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214).

Inne wymagane dokumenty:

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: kserokopia nakazu ustalającego wymiar podatku rolnego za 2014 r.,
 • w przypadku rozwodu lub separacji: odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • w przypadku zgonu małżonka: odpis aktu zgonu małżonka (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - wyrok zasądzający alimenty lub ugoda sądowa.

        Oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – składają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214),

W przypadku doprecyzowania innych sytuacji dochodowych, rodzinnych lub prawnych rodziny, nie wymienionych powyżej, a mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, mogą być wymagane również inne dokumenty.

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska