Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Archiwum - 2017 r.

Treść strony

Regulamin Olimpiady Ekologicznej

ORGANIZATOR:

1. Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo.

TERMIN REALIZACJI:

1. Olimpiada trwać będzie do 15 grudnia 2017 roku.

CELE OLIMPIADY:

1. Zwiększenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, zmian klimatu i ochrony gatunków chronionych.

2. Popularyzacja zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska.

3. Propagowanie wśród młodzieży działań i postaw proekologicznych.

4. Możliwość zaprezentowania przez uczniów własnych wiadomości oraz zaproponowania nowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska i ekologicznym stylem życia.

UCZESTNICY KONKURSU:

Olimpiada kierowana jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Baboszewo.

FORMA OLIMPIADY:

Olimpiada zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

1. Konkurs wiedzy ekologicznej (składa się z dwóch etapów: eliminacje w każdej placówce oświatowej; finał gminny).

2. Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska.

PRZEBIEG OLIMPIADY:

Konkurs wiedzy ekologicznej

Etap 1

1)         Eliminacje szkolne:

1. Przeprowadzenie w każdej szkole do 15 listopada 2017 roku testów z zakresu wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska, obejmujących zagadnienia związane z:

A. racjonalnym kształtowaniem środowiska, bioróżnorodnością, zmianami klimatu, ochroną gatunków chronionych,

B. gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

C. przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

D. utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

E. recykling, itp.

2. Konkurs kierowany jest do różnych grup wiekowych, tj.: uczniów klas I-III, uczniów klas IV – VI oraz uczniów klas VII i gimnazjów.

3. W każdej szkole przeprowadzone zostaną testy ogólne dla w/w grup wiekowych.

4. W szkołach podstawowych wyłonionych zostanie po trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymali największą ilość punktów na teście.

5. Z klas VII i ze szkół gimnazjalnych wyłonionych zostanie po 6 uczestników z największą ilością punktów na teście.

6. Każdy test (przystosowany do wieku dziecka) będzie zawierał 20 pytań z jedną prawidłową (spośród trzech) odpowiedzią do zakreślenia. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów przez kilku uczestników w danej szkole, przeprowadzone zostaną dodatkowe testy składające się z 10 pytań, spośród których będą trzy odpowiedzi do zaznaczenia, przy czym prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie lub trzy.

Dodatkowe eliminacje zostaną przeprowadzone do dnia 21 listopada 2017 r.

Etap II

2)         Finał gminny:

1.Wyłonieni zwycięzcy z każdej szkoły spotkają się do 30 listopada 2017 roku (dokładny termin do ustalenia) w wyznaczonej szkole, gdzie przystąpią do finałowego testu gminnego.

2.Test finałowy (przystosowany do wieku dziecka) składał będzie się  z 20 pytań z jedną prawidłową (spośród trzech) odpowiedzią do zakreślenia. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów przez kilku uczestników przeprowadzone zostaną dodatkowe testy, składające się z 10 pytań, spośród których będą trzy odpowiedzi do zaznaczenia, przy czym prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie lub trzy.

3. Jury po sprawdzeniu wyników testów wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną następujące nagrody:

A.     uczniowie I - III klasy:

a)      I miejsce: zegarek smart watch

b)      II miejsce: tablet multimedialny,

c)      III miejsce: mini wieża,

B.     uczniowie IV – VI klasy:

a)      I miejsce: zegarek smart watch,

b)      II miejsce: tablet multimedialny,

c)      III miejsce: mini wieża.

C.     uczniowie klas VII i gimnazjum:

a)      I miejsce: zegarek smart watch

b)      II miejsce: tablet multimedialny

c)      III miejsce: mini wieża

4 . Rozdanie nagród nastąpi podczas zakończenia olimpiady w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

Konkurs fotograficzny o temacie ekologii i ochronie środowiska:

1.Konkurs fotograficzny kierowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Baboszewo.

2.Konkurs fotograficzny kierowany jest do różnych grup wiekowych, tj.: uczniów klas I-III, uczniów klas IV – VI oraz uczniów klas VII i gimnazjów.

3.Tematem konkursu fotograficznego jest prezentacja i promowanie walorów artystycznych przyrody, flory, fauny i ciekawych miejsc gminy Baboszewo.

4.Celem konkursu fotograficznego jest komunikowanie pozytywnych wartości związanych z fotografowaniem, poznawaniem nowych interesujących zakątków, zwierząt i roślin i uwiecznianie ich na zdjęciach.

5.Jako zgłoszenie do udziału w Konkursie fotograficznym rozumiane jest złożenie do Urzędu Gminy w Baboszewie formularza zgłoszeniowego wraz z 1 zdjęciem nagranym na nośniku CD lub DVD w postaci pliku jpg do 13 listopada 2017 roku.

6.Każde zdjęcie powinno zawierać tytuł, datę i miejsce wykonania oraz krótki opis.

7.Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

8.Do Konkursu fotograficznego dopuszcza się zdjęcia kolorowe, czarno-białe i sepia.

9.Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych zdjęć na etapie kwalifikacji w przypadku niezgodności z warunkami konkursu fotograficznego lub złej jakości technicznej.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem zdjęcia.

11.Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu fotograficznego oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz, że wszystkie osoby widniejące na zdjęciu wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z konkursem fotograficznym, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Gminy Baboszewo oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

12.Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu fotograficznego oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.

13.Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty zostanie do 30 listopada 2017 roku.

14.Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego oraz rozdanie nagród nastąpi podczas zakończenia olimpiady w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

15.Jako kryterium oceny jury brało będzie pod uwagę:

A.     poprawność merytoryczną (zgodność z tematem),

B.     estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),

C.     ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).

16.Jury wyłoni z każdej kategorii wiekowej po trzy zdjęcia, za które przewidziane są następujące nagrody:

A.     uczniowie I - III klasy:

1.      I miejsce: zegarek smart watch,

2.      II miejsce: tablet multimedialny,

3.      III miejsce: mini wieża,

   B.  uczniowie IV – VI klasy:

4.      I miejsce:zegarek smart watch,

5.      II miejsce: tablet multimedialny,

6.      III miejsce: mini wieża,

    C.    uczniowie klas VII i gimnazjum:

7.      I miejsce: zegarek smart watch,

8.      II miejsce: tablet multimedialny,

9.      III miejsce: mini wieża.

2.      JURY:

Każdy etap Olimpiady będzie nadzorowany przez jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele ze szkół biorących udział w Olimpiadzie oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Baboszewo.

3.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Udział w olimpiadzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Udział w olimpiadzie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia olimpiady.

3. Udział w konkursie fotograficznym wymaga pisemnej zgody rodziców.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu olimpiady oraz terminu ogłoszenia wyników. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Karty zgłoszenia do konkursu wiedzy ekologicznej oraz do konkursu fotograficznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

Informacja z dnia 07.11.2017 r.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb
Link - Unia Europejska