Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Lata 2007-2013

Treść strony

Inwestycje realizowane przez Gminę Baboszewo 
w Latach 2007-2013

Gmina Baboszewo w latach 2007-2013 realizuje/zrealizowała następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM)

Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza

 • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu [więcej]

Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 - Rozwój e-usług

 • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa [więcej]

Priorytet III - Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)

 • Przebudowa drogi gminnej Rybitwy-Śródborze [więcej]
 • Przebudowa drogi gminnej Dłużniewo - Sarbiewo - Smardzewo [więcej]

Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

 • Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu [więcej]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia w regionie

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 • Z indywidualizacją idziemy po sukces [więcej]

Program Operacyjny Innowacyjne Gospodarka 2007-2013 (POIG)

Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo [więcej]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW)

Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J. A. Brodeckich, 19 Stycznia. [wiecej]
 • Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark [wiecej]
 • Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Warszawskiej i Odrodzenia w Baboszewie [wiecej]

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo [więcej]
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo - II etap [więcej]

Oś 4 - LEADER

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi"

 • Budowa i remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie [więcej]
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ulicach: J. A. Brodeckich, Polnej i Brzeskiej oraz w Brześciu [więcej]
 • Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich[więcej]
 • Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie[więcej]

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty"

 • Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - Przyjazna Gmina" [więcej]
 • "Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej" [więcej]
 • Organizacja plenerowej imprezy kulturalno - rekreacyjnej pn. Powitanie lata 2012 [więcej]
 • Śladami Horacego z Mazowsza [więcej]
 • Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno - sportowej pn. Powitanie lata 2013 [więcej]
 • Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej pn. Powitanie lata 2014 [więcej]
 • Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw "Mały skrzat" [więcej]

wstecz

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska