Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej - 28 lipca 2019

Banery

 • Program czyste powietrze
 • Projekt dostępna szkoła
 • Projekt cyfrowa gmina
 • Transport door to door

Treść strony

 • Obwieszczenie

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędzie Gminy Baboszewo od 17 do 21 czerwca 2019 roku w godzinach pracy urzędu w pokoju 27.  Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. 

Zasady wyborów: 

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
  • zgłoszenie kandydata,
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego,
  • listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia

   Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 17.06.2019 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
  • Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania. 

Rejestracja kandydatów: 

do 5 lipca 2019 - zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej 
do 11 lipca 2019 - zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej w dodatkowym naborze

Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej i w miejscach zwyczajowo przyjętych w danej gminie, następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 uchwały.

W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Szczegółowe informacje: http://www.61prgrhdh10.mir.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych-2015
Źródło: http://mir.pl/

 • data: 2019-06-17

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 166 w Baboszewie z dnia 12.06.2019

 • Obwieszczenie
 • autor: Paulina Dobrzyńska, data: 2019-06-12

 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

 • Obwieszczenie
 • autor: Paulina Dobrzyńska, data: 2019-06-12

Banery

Stopka

 • Ikonografika przedstawiająca mapę

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

 • Herb
Link - Unia Europejska