Urząd Gminy Baboszewo

Odnośniki

Stypendium szkolne

Treść strony

INFORMACJA

O STYPENDIACH SZKOLNYCH NA OKRES
STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

Uprzejmie informuję, że w dniach od 01 - 15 MARCA 2016r. w Urzędzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 30 przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 (okres styczeń-czerwiec 2016).

Druki stosownych wniosków wydawane będą w pokoju nr 30 w Urzędzie Gminy Baboszewo oraz w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t j. Dz.U. z 2015 poz 2156) pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych — do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki — do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkól niepublicznych nic posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 514,00 zł.).

  • Pieczątka

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [Pobierz]

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku [Pobierz]

Wydatki kwalifikowalne do stypendium szkolnego [Pobierz]

Zestawienie faktur [Pobierz]

Banery

Stopka

Kliknij aby sprawdzić
jak dojechać!

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl 

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

  • Herb

Domyślna licencja na treści drzewa